Sist oppdatert 25.03.2015

Vedtekter

Utarbeidet av STATUTT-KOMITÉEN v/Ernst Alsaker, Einar Unhjem Johansen, Knut Dyre Haug, Vigdis Jøldal, Frank Jøsendal

§ 1. Foreningen ble stiftet i 1924, og dens fulle navn er Vettre Vel

§ 2. Formål og virkemidler
2.1 Velforeningen har som hovedformål å ivareta medlemmenes felles interesser i området og søke å utvikle stedet til et trygt og godt boligmiljø. Foreningen kan ta opp alle saker som kan fremme disse formålene.
2.2 Velforeningen administrerer driften av velveiene i området. Regnskap for drift av velveiene føres separat.
2.3 Velforeningen er ansvarlig for å inndrive og forvalte inntektene fra utleie av Veltomten, gnr. 58 bnr. 134, i henhold til egne statutter.

§ 3. Velforeningens geografiske område
I nord langs Bleikeråsens sydhelling fra Tangen ved Leangbukta til Langenga ved Einedammen. I vest fra Langenga over Krillås, videre øst for Krillåsjordet, over Krillåsveien og krysser
deretter området mellom bolignr. 67 og bolignr. 57, samt mellom bolignr. 66 og 68, og krysser Skytterveien vest for bolignr. 29 og videre vest for Åbyfaret og Vabråten til plassen Elvestua ved Blakstadelva.
I syd langs Blakstadelva til Åbydammen og deling Åby/Blakstad sykehusområde til Strandveiens begynnelse ved Blakstadbogen. I øst langs strandlinjen frem til Vettrebukta ved deling Vettre/Løkenes og derfra skjærer grensen gjennom Løkeneslandet i rett linje til Leangbukta.

§ 4. Juridisk person
Foreningen er en selveiende, upolitisk og frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

§ 5. Medlemskap
Enhver husstand innen området, som er definert i § 3, kan bli medlem av foreningen. Vedkommende må godta foreningens vedtekter og formål, og må også betale den til enhver tid fastsatte kontingent. Medlemskapet er gyldig fra den dag kontingenten er betalt og frem til ny årskontingent forfaller, eller vedkommende flytter ut av området.
For å ha stemmerett på årsmøtet må kontingenten være betalt.

§ 6. Kontingent
Årsmøtet fastsetter medlemskontingenten som innbetales til fastsatt frist. Ved utmeldelse refunderes ikke innbetalt kontingent.

§ 7. Årsmøte
7.1 Velforeningens øverste myndighet er årsmøtet.
Ordinært årsmøte holdes innen utgangen av mars måned. Tid og sted bestemmes av styret og bekjentgjøres med minst 4 ukers varsel.
Forslag til årsmøtet må være sendt til styret innen to uker før årsmøtet.
Innkalling med agenda skal være tilgjengelig minst en uke før møtet og skal inneholde de saker som behandles på årsmøtet. Årsmøtet kan bare fatte vedtak i de saker som er satt opp på innkallingen.
Alle foreningens medlemmer har adgang til årsmøtet. Møtet er vedtaksført med det antall medlemmer som møter. Stemmeberettigede er foreningens medlemmer.
Hvert medlem kan stemme for en fullmakt.
Det velges dirigent(er) til å lede årsmøtet og en referent. Referat fra årsmøtet, sammen med revidert regnskap og budsjett, gjøres tilgjengelig for medlemmene innen rimelig tid etter årsmøtet.
7.2 Årsmøtet behandler (i valgfri rekkefølge):
• Årsberetning fra styret
• Revidert regnskap for regnskapsåret 1/1 – 31/12
• Innkomne forslag
• Planer for kommende år og budsjett, herunder eventuelle endringer av medlemskontingent
• Valg av:
o Styreleder (særskilt valg)
o fire styremedlemmer
o to varamedlemmer
o to revisorer
o valgkomite på tre medlemmer
Utover dette konstituerer styret seg selv, og herunder velges nestleder.
• Styreleder velges av årsmøtet for 1 år om gangen.
• Styremedlemmene velges for 2 år om gangen, dog slik at 2 av styremedlemmene normalt er på valg hvert år.
• Årsmøtet velger også 2 varamedlemmer for 1 år.
* Videre velges 2 revisorer og en valgkomite på 3 medlemmer utenfor styret, alle for 1 år.
Samtlige kan gjenvelges, men ingen kan ha samme styreverv lenger enn 6 år av gangen.

7.3 Stemmegivning på årsmøtet
Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak på lovlig innsendt forslag være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene for å være gyldig. Ved skriftlig stemmegivning skal blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.
Valg foregår skriftlig når det foreligger mer enn ett skriftlig forslag, med mindre årsmøtet eller dirigenten foreslår noe annet i en konkret sak.
Foreslåtte kandidater til styreverv kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmeseddelen inneholde det antall forskjellige kandidater som skal velges ved vedkommende avstemming.
Stemmesedler som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke og stemmene skal anses som ikke avgitt. Det kan fremmes benkeforslag på enkeltkandidater til styret eller på hele styret.
7.4 Revisorene og valgkomiteen rapporterer direkte til årsmøtet.

§ 8. Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styret finner det påkrevd, eller når minst 10 prosent av medlemmene fremmer skriftlig krav om det. Innkalling og avvikling følger samme prosedyre som ved ordinært årsmøte jfr. § 7. Innkallingsfristen er minst 14 dager.

§ 9. Medlemsmøter
Medlemsmøter avholdes når styret finner det nødvendig og skal bekjentgjøres minst 8 dager forut. Det bør avholdes minst ett medlemsmøte mellom hvert årsmøte.

§ 10. Velforeningens daglige ledelse (Styret)
10.1 Velforeningen ledes av et styre som er foreningens øverste myndighet mellom årsmøtene. Styret skal forestå den alminnelige forvaltning av foreningen.
10.2 Styret har disposisjonsrett over velforeningens midler til alminnelige, administrative formål og rett til å bevilge beløp til gjennomføring av vedtak på årsmøtet. Vellet forpliktes av leder og et styremedlem i forening. Styret har imidlertid ikke adgang til, uten samtykke fra årsmøtet, å treffe beslutninger av større betydning for foreningen
10.3 Styret holder møte når leder bestemmer eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. Varamedlemmene kan møte på samtlige styremøter, men har kun stemmerett når styret ikke er fulltallig.
Alle saker og all korrespondanse skal legges fram på styremøtet. Styrets vedtak skal protokolleres. Det skal fremgå av protokollen om vedtaket er enstemmig, og eventuelle dissenser protokolleres.
Alle medlemmene har rett til innsyn i protokollene fra styremøtene. Alle skriftlige vedtak og referater skal legges ut på Velforeningens nettsider som også brukes som arkiv for foreningens dokumenter. Styret kan nekte innsyn i enkeltsaker, dersom hensynet til tredjemann tilsier det, eller dersom det foreligger andre saklige grunner for å nekte.
10.4 Styret er beslutningsdyktig når et flertall av styremedlemmene, deriblant leder eller nestleder, er til stede. Styrebeslutninger krever alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har fungerende leder dobbeltstemme. Et styremedlem kan ikke stemme i saker hvor dette medlemmet har særinteresser.

§ 11. Vedtektsendringer
Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer, og må vedtas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Endringen trer i kraft umiddelbart, dersom årsmøtet ikke har besluttet noe annet. Vedtektsendringer vil aldri ha tilbakevirkende kraft.

§ 12. Oppløsning. Sammenslutning. Deling 
Oppløsning/sammenslutning/deling kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning/sammenslutning/deling vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning/sammenslutning/deling skal skje, må vedtaket gjentas med 2/3 flertall og dette møtet må representere 33% eller flere av foreningens registrerte medlemmer.
Ved oppløsning kan det velges et avviklingsstyre som skal forestå avviklingen. Det ordinære styret kan velges til avviklingsstyre. Blir foreningen oppløst skal eventuelle midler settes i bank i 3 år. Hvis det ikke er etablert en ny velforening innen den tid, skal midlene nyttes til formål som tjenes området
Ved sammenslutning med andre velforeninger eller deling skal styret utarbeide en plan for sammenslutningen/delingen som årsmøtet skal stemme over. Ved sammenslutning eller deling skal det innhentes samtykke fra velforeningens kreditorer.