Vedtatt på årsmøtet 24.03.2015

Statutter

Disse reglene («Statuttene») skal veilede styret i Vettre Vel (Vellet) i disponeringen av de årlige inntektene fra utleie av Veltomten, gnr. 58 bnr. 134 i Asker kommune (Midlene) . Statuttene skal ikke gjelde disponering av andre inntekter Vellet råder over. Statuttene skal også være til hjelp for vellets medlemmer (se definisjon i vedtektene til Vettre vel), når de skal søke om bidrag fra Midlene.

Midlene bør:
  1. for en stor del benyttes til tiltak som skaper varige verdier for vellets medlemmer innenfor vellets grenser
  2. i noen grad benyttes til sosiale tiltak for vellets medlemmer
  3. for en mindre del disponeres til drift av Vellet og tiltak styret finner formålstjenlig. 


Overordnet administrasjon:

Styret utarbeider et budsjett for årets disponering av Midlene og legger dette frem for årsmøtet.

Innen den 1. september hvert år, skal styret utarbeide en rapport som viser bruken av Midlene for inneværende periode, fra 1.1. -30.6. Rapporten skal være tilgjengelig for alle vellets medlemmer ved publisering av rapporten på Vellets hjemmeside: www.vettrevel.no

Ved hvert års slutt utarbeider styret en separat rapport med tilhørende revidert regnskap som viser siste års disponering av Midlene, der det kommer tydelig frem hvem som har søkt og mottatt støtte fra Midlene, herunder hva støtten er benyttet til.

Rapporten fremlegges for første påfølgende årsmøte. Kostnader direkte relatert til forvaltning av Midlene, som f.eks. kostnader tilknyttet regnskapsføring, informasjonsinnhenting, revisjon osv. trekkes fra brutto leieinntekter før fordeling som angitt under i punkt 1 til 3 (Bruken av Midlene)

Det er styret i Vellet som forvalter Midlene, med de føringer som er angitt under i punkt 1 til 3 (Bruken av Midlene).
Kun tiltak som tilfredsstiller bestemmelsene som angitt under i punkt 1 til 3 (Bruken av midlene)er berettiget til støtte.
Ett år er definert tilsvarende regnskapsåret for Vellet.

Endring av Statuttene krever vedtak på to etterfølgende årsmøter med 2/3 flertall blant de fremmøtte medlemmene, og forutsatt at de fremmøtte hvert år utgjør 20% eller mer av de registrerte medlemmene i Vellet.


Bruken av midlene:

Styret skal forholde seg til følgende fordeling av inntektene, dog slik at styret innenfor hovedkategoriene definert i punkt 1, 2 og 3, 1. ledd beslutter hvordan Midlene faktisk benyttes

Punkt 1)
Inntil 20 % av Midlene disponeres av styret i Vellet til drift av Vellet og tiltak innenfor vellets grenser. Ikke benyttede midler skal overføres til neste år for senere benyttelse innenfor formål angitt i punkt 1.

Punkt 2)
Inntil 30 % av Midlene pr. år skal benyttes til tiltak tilgjengelig for vellets medlemmer, innenfor vellets grenser, initiert av styret eller vellets medlemmer etter søknad. Tiltaket behøver ikke være av sosial karakter.
Ved søknad fra vellets medlemmer skal det fremlegges budsjett for tiltaket. Før utbetaling finner sted, skal det fremlegges regnskap med tilhørende dokumentasjon for påløpte utgifter.
Ikke benyttede Midler skal overføres til neste år for senere benyttelse innenfor formål angitt i punkt 2.

Punkt 3)
50 % av Midlene pr. år, skal hvert år øremerkes til bruk for opparbeidelse og vedlikehold av infrastruktur innenfor vellets grenser, herunder trafikksikkerhetstiltak, vedlikehold samt oppgradering av vel-veier. Ikke benyttede midler skal overføres til neste år for senere benyttelse innenfor formål angitt i punkt 3.


Årsmøtet skal med 2/3 flertall blant de fremmøtte medlemmene, og forutsatt at de fremmøtte utgjør 20 % eller mer av de registrerte medlemmene i Vellet, kunne beslutte at et definert beløp hvert år, men begrenset til en 10 års periode, skal øremerkes til betaling av renter og avdrag tilknyttet større investeringsprosjekter definert i punkt 3, 1. ledd.

Dette slik at prosjektene innenfor den samme periode kan lånefinansieres med sikkerhet i de årlige øremerkede midlene, jfr. punkt 3, 1. ledd.