Receive Updates

No spam guarantee.

I agree to have my personal information transfered to MailChimp ( more information )

Noen som husker den gamle pila?

Vettre Vel posten mars 2019

STYRELEDER HAR ORDET!

Et forsinket godt nyttår til våre medlemmer og alle andre som har tilhørighet til Vettre Vel .
En honnør til velferdsutvalget for å startet en tradisjon med julegrantenning på Vettre Torg.
Værgudene var dessverre ikke på vår side da det staselige grantreet ble tent til toner fra musikanter
fra skolekorpset. Derimot var det fine forhold da nyttårsfyrverkeriet ble skutt opp. Det var
rekorddeltagelse i fakkeltoget som snodde seg som en lysende orm fra Vettre Torg til Kråka.
Jeg har deltatt i styret i 5 år og på kommende årsmøte takker jeg for meg.
I år vil årsmøte blir avholdt på Kråka og vi håper på god deltagelse.

Vi har ca. 650 husstander innenfor vellets grenser, hvorav bare ca. 100 er medlemmer. Vellet har de
senere årene satt i gang med flere aktiviteter til glede for liten og stor. For å kunne fortsette i et godt
spor er det viktig at de som har anledning deltar der de ser at de kan gjøre en innsats.

***

Velkommen til årsmøtet!

Vettre Vel vil i årene fremover ha en romslig økonomi.

Det er vellets medlemmer som kan påvirke forvaltningen av pengene som vellet vil ha til disposisjon.
OBS! Det er kun medlemmer som har betalt medlemskontigenten innen 31.12 2018, som har stemmerett på årsmøtet 2019.

Innkalling til årsmøte i Vettre Vel

28.3.2019 kl. 19 på Kråka.

Saksliste
1. Valg av dirigent/møteleder og referenter
2. Godkjenning av innkalling
3. Godkjenning av antall stemmeberettigede
4. Godkjenning av årsberetning
5. Godkjenning av regnskap
6. Innkomne forslag 7. Godkjenning av planer for kommende år og budsjett
8. Valg
Styreleder (særskilt valg)
To styremedlemmer To varamedlemmer
To revisorer
Tre medlemmer til valgkommite
9. Eventuelle orienteringssaker

Sakspapirer finner du her

Årsmøtepapirer vil legges fortløpende på nettsidene. De vil ikke bli distribuert på papir. Ønsker du dette tilsendt i papirform, må du kontakte oss.
***

Send oss en epost på post@vettrevel.no, eller meld deg på nyhetsbrevet på vettrevel.no
om du vil bli løpende orientert om viktige saker i nærmiljøet!

Vellet sendte ut giro i første halvdel av 2018, men har du ikke betalt medlemsavgiften på 200,-, kan du gjøre det nå til Vettre Velforening konto nr. 0530 28 07568 eller Vipps 542913.
Husk å påføre navn, adresse og epost-adresse også på Vipps!

Årsberetning 2018 – 95.arbeidsår

Styret
Ordinært årsmøte ble avholdt på Thon Hotel Vettre 19.03.2018

I perioden 2018 har styret hatt følgende sammensetning:
Leder: Ernst Alsaker
Nestleder: Line S. Taraldsen
Styremedlem: Cato I. Stoll
Styremedlem: Knut Dyre Haug
Styremedlem: Terje Larsen
Varamedlem: Charlotte Helleland
Varamedlem: Henning Hanevold

Kontroll/Revisjon: Anne-Gro Celand, Thomas Martinsen
Valgkomité: Jan Erik Fossnes, Kåre Møllerhagen og Tom Eilertsen

Sosialkomite: Jan Erik Fossnes, Kari Ferangen, Anne Gro Celand, Anne-Britt Wengen og Mariann Agdal.

I 2018 har Ernst Alsaker vært valgt styreleder. Line Støber Taraldsen har vært nestleder og webredaktør og redaktør for Vettre Vel posten. Cato I. Stoll har vært kasserer.
Knut Dyre Haug har vært veisjef med ansvar for drift av velveiene. Henning Hanevold og Charlotte Helleland har arbeidet med problematikken knyttet til mulig kommunal opparbeidelse av L P Vettres vei og Strandveien.

Det ble avholdt 3 styremøter i 2018. Det har i tillegg vært løpende kommunikasjon på epost og telefon.

Velforeningens arbeidsområder i 2018 har vært som følger

* Interesseorgan for nærområdet for tiltak av felles interesse.
* Oppstart av arbeid med veltomten i Åbyfaret
* Drift og vedlikehold av velveier
* Kommunal opparbeidelse av L P Vettres vei og Strandveien
* Formell høringsinstans for offentlige planer
* Informasjon til beboerne

Vellet har gitt Åby barnehage støtte til juletrefest. Videre støttet Vellet Vettre skoles ruskenaksjon med boller og brus og støtte til boller og saft ved Askerhallen 17. mai.

Det ble også i 2018 gjennomført kvistinnsamling.

På veltomten i Åbyfaret er det gjennomført trefelling og fjerning av busker og kratt. Planen videre er å få fjernet røtter og en planering og tilsåing av grunnen. Det planlegges i første omgang en viss
skjermbeplantning evt. annen beplantning. Det tas sikte på et område med benker/sittegrupper og evt. noe aktivitet for barn. Videre investeringer vil skje basert på kartlegging av ønsker og behov tilpasset de nærmeste naboer. Styret har fått en god innsikt i hva kostnadsnivået vil være for ulike alternativer og de muligheter det er for å søke støtte.

Drift og vedlikehold av Velveier

Kommunen har vedtatt et forslag om å overta noen prioriterte velveier, basert på en liste kommunen selv har satt opp. For Vettre vel omfatter listen deler av L.P.Wettresvei og deler av Strandveien. Vellet har fått avklart med Asker Kommune at de IKKE vil innta flere veier på listen.

Forutsetningen for overtakelse er at grunneierne avgir grunn til eksisterende vei samt grunn til eventuell regulert vei. Det forutsettes videre at vellene sørger for at disse avtalene kommer i stand, før kommunen vurderer kommunal overtakelse. Det er viktig å påpeke at dersom man ikke kommer frem til enighet om grunnavståelse, vil ikke kommunen overta veien. Vellet er i gang med dette arbeidet og vil orientere beboerne om status når dette arbeidet er ferdig. Vellet har så langt sikret seg medvirkning med de aller fleste grunneierne som velvillig har stilt seg positive. Vellet jobber nå iherdig med å få den siste avtalen på plass, som er helt avgjørende for å kunne få til en kommunal overtakelse. Informasjon om detaljert status vil bli gitt på Årsmøtet.

Hva som kan skje med andre veier og velveier som ikke blir overtatt av kommunen i denne omgang vet vi ikke sikkert. Kommunen holder muligheten åpen for at de eventuelt kan overta enkelte private veier senere, men da vil kravet til overtakelse kunne omfatte både grunnavståelse og opparbeiding iht vedtatt regulering.

Det er derfor svært viktig at alle beboerne støtter vellet i sitt arbeid, slik at mest mulig av veiene faktisk overtas av kommunen.

«Larsbakken» og veien forbi Vettre Torg ble til slutt ferdig. Det har vært mye frem og tilbake rundt dette prosjektet, som i utgangspunktet fremsto som enkelt. Rot og forsinkelser i mange ledd førte til mye arbeid for mange i styret. Veibanen er lagt ut til den regulerte bredde et stykke ned i bakken. Det foreligger ikke noen planer om å forlenge dette nå, men det vil bli gjort når resten av veien en gang, kanskje, opparbeides. Det er heller ikke planlagt fortau i bakken.

Veiene slites sakte men sikkert ned. Det er ikke lenge før vi trenger ny asfalt enkelte steder. I mellomtiden prøver vi å flikke på det vi har så godt vi kan. I 2018 gikk vi til innkjøp av en motorsag og har brukt mange timer på rydding enkelte steder langs velveiene. Vi minner om at alle grunneiere må rydde langs sine eiendommer. Husk det er viktig med god sikt både for kjørende og gående.

Steinset Maskin har oppdraget med brøyting og strøing på velveiene, som før. Vi er veldig fornøyd med arbeidet de gjør. Styret har ikke mottatt noen klager over arbeidet deres i år. Vi fyller opp strøkassene så snart vi får melding om at de er tomme. Husk at dere som bor i nærheten av slike kasser selv må rydde bort snøen frem til kassen. Det er stort sett dere, eller de som har ærend til nabolaget, som har behov for å bruke kassene.

Økonomi

Foreløpig regnskap for vellets drift viser et overskudd på kr 278 154 sammenlignet med et overskudd på kr 266 521 i 2017.

Regnskapet for velveiene viser et underskudd på kr 65 040 mot et overskudd på kr 18 399 i 2017. Samlet sett er det betydelig underdekning for perioden 2010 -2018 når det gjelder drift av velveiene.

Disponering av festeinntekter i 2018 og akkumulerte fondsavsetninger
Det er i 2018 innbetalt festeavgift med kr 387 312.
I henhold til statuttene skal det redegjøres for bruk av midlene. Oppdatert redegjørelse finner du på vettrevel.no. Det vil også bli opplyst om på årsmøtet.

Medlemssituasjonen

I 2018 har ca 100 husstander betalt frivillig medlemskontingent. Etter reglene må kontingent være innbetalt senest 31.12. for at den som betaler skal være stemmeberettiget på årsmøtet i det påfølgende året.

Informasjon til beboerne

Vettre Vel Posten kom ut med 2 trykkede nummer i 2018, og 11 elektroniske.
Det er 156 mottagere som har valgt elektronisk utsendelse.

***

Aktivitetsplan for 2019

Skirenn på Vettrejordet
Søndag 3.mars Det tas forbehold om nok snø.

Båttur med Rigmor.
Båten er reservert til mandag 27.mai. Fra Blakstad sykehus brygge kl.16.
4 timers tur langs øyene i Asker og Bærum, over til Nesoddlandet, Bunnefjorden og Oslo Havn. Fingermat underveis. Inntil 50 personer

Busstur til Fetsund lensemuseum
Tirsdag 3.september
Guidet omvisning og lunsj på lensemuseet

Ølsmaking og omvisning på Kråka
Puben er reservert til 17.oktober

Julegran tenning
Søndag 1.desember

Nyttårsfeiring

Kvistinnsamling
Uke 19


Comments are closed.