Receive Updates

No spam guarantee.

I agree to have my personal information transfered to MailChimp ( more information )

Velkommen til Vettre Vel

Vettre Vel Posten mars 2018

STYRELEDER HAR ORDET!

Kjære alle sammen og Godt Nyttår! Det er blitt en tradisjon at Vettre Vel sørger for et storstilt nyttårsfyrverkeri . Takk til de som gjennomførte arrangementet. Det var god deltagelse ved Kråka og i tillegg fikk mange et vakkert skue fra stuevinduene.

Vi har hatt en mer snørik vinter enn på lenge. Det har gitt anledning til vinteraktiviteter, men også utfordringer med glatte veier. Vellet har ansvar for strøkassene knyttet til velveiene og Asker kommune på de kommunale veiene. Uansett er det viktig at beboere nær strøkassene sørger for at disse ikke snør inne slik at de kan etterfylles ved behov.

Vi har en aktiv sosialkomite som blant annet har planlagt en skidag på Vettrejordene. Dato og mer informasjon vil komme på hjemmesidene, på epost til de som har registrert seg med dette hos Vettre Vel og oppslag på KIWI. Vi krysser fingrene for en strålende vinterdag.

Styret håper på god deltagelse på årsmøte 19.mars kl. 19.00 på Thon Hotel Vettre. De som har betalt medlemsavgift innen 31. desember 2017 har stemmerett.

Ernst Alsaker

***

Velkommen til årsmøte!
Vettre Vel vil i årene fremover ha en romslig økonomi. Det er kun vellets medlemmer som kan påvirke forvaltningen av pengene som Vellet vil ha til disposisjon.
OBS! Det er kun medlemmer som har betalt medlemskontigenten innen 31.12 2017, som har stemmerett på årsmøtet 2018. 

 

Innkalling til årsmøte i Vettre Vel
Mandag 19.mars 2018 kl. 1900 på Thon Hotel Vettre

Saksliste

 1. Valg av dirigent/møteleder og referenter
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Godkjenning av antall stemmeberettigede
 4. Godkjenning av årsberetning
 5. Godkjenning av regnskap

Vettre Vel  Årsregnskap
Vettre vel – veiregnskap
Vettre Vel – regnskap 2017, eks veier
6. Innkomne forslag
7. Godkjenning av planer for kommende år og budsjett
Budsjett 2018 eks velveier
Budsjett velveier-2018
Kontingent for 2019

 1. Valg
  Styreleder (særskilt valg)
  To styremedlemmer To varamedlemmer
  To revisorer
  Tre medlemmer til valgkommite
 1. Eventuelle orienteringssaker

Sakspapirer finner du på http://vettrevel.no/

Årsberetning 2017 – 94.arbeidsår

Styret

Ordinært årsmøte ble avholdt på Thon Hotel Vettre 29.03.2017 

I perioden 2017 har styret hatt følgende sammensetning:

Leder: Ernst Alsaker

Nestleder: Line S. Taraldsen

Styremedlem: Cato I. Stoll

Styremedlem: Knut Dyre Haug

Styremedlem: Terje Larsen

Varamedlem: Charlotte Helleland

Varamedlem: Henning Hanevold

Kontroll/Revisjon: Anne-Gro Celand, Thomas Martinsen

Valgkomité:  Jan Erik Fossnes, Kåre Møllerhagen og Tom Eilertsen

Sosialkomite: Jan Erik Fossnes, Kari Ferangen, Anne Gro Celand, Anne-Britt Wengen og Mariann Agdal.

 

I 2017 har Ernst Alsaker vært valgt styreleder. Line Støber Taraldsen har vært nestleder og webredaktør og redaktør for Vettre Vel posten.  Cato I. Stoll har vært kasserer.

Knut Dyre Haug har vært veisjef med ansvar for drift av velveiene. Henning Hanevold og Charlotte Hellenand har arbeidet med problematikken knyttet til mulig kommunal opparbeidelse av L P Vettres vei og Strandveien.

Det ble avholdt 5 styremøter i 2017. Det har i tillegg vært løpende kommunikasjon på epost og telefon.

Velforeningens arbeidsområder i 2017 har vært som følger

* Interesseorgan for nærområdet for tiltak av felles interesse.

* Planlegging av veltomten i Åbyfaret

* Drift og vedlikehold av velveier

* Kommunal opparbeidelse av L P Vettres vei og Strandveien

* Formell høringsinstans for offentlige planer

* Informasjon til beboerne

Det ble i 2017 opprettet en komité for sosiale tiltak. Det ble gjennomført ølsmaking på Kråka i januar og en busstur med guiding i vår fremtidige storkommune i  juni. Begge arrangementene var vellykkede med god  deltagelse.  Nyttårsarrangementet ble gjennomført i samarbeid med  ”ildsjeler”  fra styret og sosialkommite. Komiteen planlegger et rikholdig program for 2018.

Vellet har gitt Åby barnehage støtte til juletrefest. Videre støttet Vellet  Vettre skoles ruskenaksjon med boller og brus og støtte til boller og saft ved Askerhallen 17. mai. Det ble også i 2017 gjennomført kvistinnsamling.

Når det gjelder gangbroen over Slemmestadveien og sikker skolevei, så har Vettre Vel støttet notatet  som er forfattet  av Finn Blakstad og oversendt  Asker kommune. FAU Vettre skole har utarbeidet et omfattende og godt notat i forkant av at de har hatt møte med kommunen i  januar 2018. Vettre Vel  har gitt sin tilslutning til notatet.

Det har vært arbeidet med veltomten i Åbyfaret. Det er foretatt en kommunal påvisning av grensene. Styret har hatt møte med de nærmeste naboene og styrerepresentanter for Åbyfaret Sameie med utgangspunkt i skisseforslag til mulig opparbeidelse. Styret har fått en god innsikt i hva kostnadsnivået vil være for ulike alternativer og de muligheter det er for å søke støtte for opparbeidelse og innkjøp av utstyr. Basert på innspill fra møtene, så har vi i denne omgang landet på at det gjennomføres en opprydding av området som i dag fremstår som et ”villniss”. Det foretas felling av store trær og naboene har sagt seg villig til å foreta en opprydding. Tomten vil bli planert og det blir en minimal utrustning. Tiden vil vise hva det kan være aktuelt å gjennomføre.

Drift og vedlikehold av Velveier

I 2015 tok daværende styre i Vettre vel kontakt med kommunen om en mulig nedgradering av regulert veibredde fra Kiwi-butikken og ned til Strandveien. Forslaget gikk i hovedsak ut på å beholde veien slik den er nå, regulere inn møteplasser og lage fortau i Larsbakken. Forslaget ble ikke realitetsbehandlet idet noen beboere innen vellet kontaktet kommunen direkte med krav om å opprettholde gjeldende regulering (økt veibredde og utretting av svingene på jordet).

Kommunen har fremmet et forslag om å overta noen prioriterte velveier, basert på en liste kommunen selv har satt opp. For Vettre vel omfatter listen deler av L.P.Wettresvei og deler av Strandveien. Vellet arbeider for at ytterligere deler skal omfattes av overtakelsen.

Forutsetningen for overtakelse er at grunneierne avgir grunn til eksisterende vei samt grunn til eventuell regulert vei. Det forutsettes videre at vellene sørger for at disse avtalene kommer i stand, før kommunen vurderer kommunal overtakelse. Det er viktig å påpeke at dersom man ikke kommer frem til enighet om grunnavståelse, vil ikke kommunen overta veien. Vellet er i gang med dette arbeidet og vil orientere beboerne om status når dette arbeidet er ferdig.

Hva som kan skje med andre veier og velveier som ikke blir overtatt av kommunen i denne omgang vet vi ikke sikkert.  Kommunen holder muligheten åpen for at de eventuelt kan overta enkelte private veier senere, men da vil kravet til overtakelse kunne omfatte både grunnavståelse og opparbeiding iht vedtatt regulering.

Her ser du et utdrag fra innstillingen om saken til kommunestyret:

Veier på prioriteringslisten (2017- listen), som ikke lykkes i grunnavståelse innen tidsfrist, kan overtas også etter avslutning av ordningen, men da må oppgradering foregå for egen innsats og finansiering. Veier kan for øvrig overtas i henhold til plan – og bygningsloven (gjelder regulerte veier som opparbeides i henhold til regulering).

Øvrige veier forblir private, og det bør vurderes forhold rundt dagens brøytetilskudd.

Det er derfor svært viktig at alle beboerne støtter vellet i sitt arbeid, slik at mest mulig av veiene faktisk overtas av kommunen.

Vellet benytter anledningen til å minne alle om at det er viktig, og faktisk lovpålagt, å sørge for at vegetasjon på egen tomt ikke er til hinder for trygg ferdsel. Dette gjelder enten veien er kommunal, privat eller er en velvei. Klipp gjerne trær og busker langs veien i løpet av vinteren slik at det ikke plutselig blir for tett når våren kommer – like overraskende i 2018 som alltid før.

Brøyting og strøing ble utført av Steinset Maskin som tidligere. 

Økonomi

Foreløpig regnskap for vellets drift viser et overskudd på kr 249 879,- sammenlignet med et overskudd på 762 494,- i 2016. Hovedårsaken til det gode driftsresultatet i 2016 var en engangskompensasjon på 650 000 for avståelse av rettigheter i Vettre Torg.

Regnskapet for velveiene viser et overskudd på 18 399 mot et underskudd på 12 561 i 2016. Samlet sett er det fortsatt en underdekning for perioden 2010 -2017 når det gjelder drift av velveiene. Disponering av festeinntekter i 2016 og akkumulerte fondsavsetninger.

Det er i 2017 innbetalt festeavgift med 381 170,- I henhold til statuttene skal det redegjøres for bruk av midlene. Oppdatert redegjørelse vil du finne på vettrevel.no. Det vil også bli opplyst om på årsmøtet. 

Medlemssituasjonen

I 2017 har 209 husstander betalt frivillig medlemskontingent. Etter de nye reglene må kontingent være innbetalt senest 31.12. for at den som betaler skal være stemmeberettiget på årsmøtet i det påfølgende året.

Informasjon til beboerne

Vettre Vel Posten kom ut med 3 trykkede nummer i 2017, og 8 elektroniske. Det er 146 mottagere som har valgt elektronisk utsendelse.

Send oss en epost på post@vettrevel.no, eller meld deg på nyhetsbrevet på http://vettrevel.no om du vil bli løpende orientert om viktige saker i nærmiljøet!

Medlemskontigent 200,- per huseier/leieboer. Bankkonto: 0530 28 07568
Husk å påføre navn, adresse og e-postadresse!

Følg oss også på Facebook: facebook.com/vettrevel

 

 

 

 

 

 

 

 


Comments are closed.