Receive Updates

No spam guarantee.

I agree to have my personal information transfered to MailChimp ( more information )

Vettre Vel posten mars 2017

Vettre Vel posten mars 2017

 

STYRELEDER HAR ORDET!

Kjære alle sammen
Godt nyttår!

Nyttårsarrangementet ble igjen en suksess. Over 250 personer møtte opp og var med å danne fakkeltog fra Kiwi og ned til Vettrejordet for å overvære et fantastisk fyrverkeri. Denne tradisjonene har kommet for å bli.

Omvisning og ølsmaking på Kråka ble også en hyggelig og vellykket kveld.
Vellet har jobbet en del med velveiene og mulig kommunal overtagelse.

Vi sees på årsmøtet!

Jan Erik – leder

***

 

Velkommen til et viktig årsmøte!

Vettre Vel vil i årene fremover ha en romslig økonomi. Det er kun vellets medlemmer som kan påvirke forvaltningen av pengene som Vellet vil ha til disposisjon.
OBS! Det er kun medlemmer som har betalt medlemskontigenten innen 31.12 2016, som har stemmerett på årsmøtet 2017.

Innkalling til årsmøte i Vettre Vel

Onsdag 29.mars 2017 kl. 1900 på Thon Hotel Vettre

Saksliste

  1. Valg av dirigent/møteleder og referenter
  2. Godkjenning av innkalling
  3. Godkjenning av antall stemmeberettigede
  4. Godkjenning av årsberetning
  5. Godkjenning av regnskap
  6. Godkjenning av planer for kommende år og budsjett
  7. Valg

Styreleder (særskilt valg)
To styremedlemmer
To varamedlemmer
To revisorer
Tre medlemmer til valgkommitè
Valg av revisor/kontrollgruppe

  1. Innkomne forslag
  2. Eventuelle orienteringssaker

Sakspapirer finner du på http://vettrevel.no/

***

Send oss en epost på post@vettrevel.no, eller meld deg på nyhetsbrevet på http://vettrevel.no
om du vil bli løpende orientert om viktige saker i nærmiljøet!

Medlemskontigent 200,- per huseier/leieboer. Bankkonto: 0530 28 07568
Husk å påføre navn, adresse og e-postadresse!

Følg oss også på Facebook: facebook.com/vettrevel 

Årsberetning 2016 – 93.arbeidsår 

Styret

Ordinært årsmøte ble avholdt på Thon Hotel Vettre 31.03.2016

I perioden 2016 har styret hatt følgende sammensetning:

Formann: Jan Erik Fossnes
Styremedlem: Ernst Alsaker
Styremedlem: Cato Stoll
Styremedlem: Henning Hanevold
Styremedlem: Line S. Taraldsen
Varamedlem: Charlotte Helleland
Varamedlem: Henriette Seyffarth

Kontroll/Revisjon: Anne-Gro Celand, Thomas Martinsen
Valgkomité: Tom Einertsen, Terje Fossnes, Kåre Møllerhagen

I 2016 har Jan Erik Fossnes vært valgt styreleder og Ernst Alsaker nestleder. Cato Stoll har vært kasserer. Line Taraldsen har vært webredaktør og redaktør for Vettre Vel Posten. Henning Hanevold har vært veisjef, dvs. ansvarlig for drift av velveier.
Det ble avholdt 6 styremøter i 2016 i tillegg til løpende korrespondanse på epost og telefon.

Velforeningens arbeidsområder i 2016 har vært som følger

* Være interesseorgan for nærområdet, som initiativtaker og pådriver for tiltak av felles interesse.
* Forvaltning av Vellets eiendommer
* Drift og vedlikehold av Velveier. Det er nedsatt en veikomite som arbeider for å få L.P.Wettres vei over til å bli kommunal vei.
* Formell høringsinstans for offentlige planer
* Informasjon til beboerne

 Åpning av ny Kiwi på Vettre Torg
29.april 2016 ble den nye Kiwibutikken offisielt åpnet, til stor gleder for alle som sogner til den.  Forvandlingen er stor, fra det trange til det vide og med betydelig mer tilbud.
Den 22.9 var det avduking av to monumenter utenfor det nye bygget. Utsmykningen er laget av 7.trinn ved Vettre skole. Vellet støttet dette prosjektet med 15 000,-

Veltomten i Åbyfaret  er det enda ikke tatt noen avgjørelse på hva den skal benyttes til. Styret har mottatt forslag som vil sees nærmere på. Det er et økonomisk løft som også vil kreve årlig vedlikehold – og det må avklares før det startes opp noe arbeid.

Drift og vedlikehold av Velveier

Vettre vel tok et initiativ ovenfor beboere og kommunen for å få til en helhetlig løsning i Vettrebukta.  I følge reguleringsplanen fra 1993 er det planlagt en tverrforbindelse mellom Strandveien og Vettrebukta, der det i dag går en sti. Deretter skal veien stenges med en veibom øverst i Vettrebukta ved nr 7C. Etter at krysset Konglungveien/ Vettrebukta ble oppgradert virker det som en fornuftig løsning å ta noe av trafikken ut den veien fremfor å lede all trafikk på Strandveien / L.P Wettres vei. Foreløpig status er at det ikke er avklart mellom utbyggere og beboere i dette området.

I løpet av vinteren oppstod det en vannlekkasje øverst i «Larsbakken» / L.P. Wettres vei. Vellet var i kontakt med kommunen flere ganger for å få fortgang i prosessen med å få lekkasjen stoppet. Det viste seg at dette var en privat vannledning og kommunen krevde derfor umiddelbar utbedring. Det tok noe tid før det skjedde og det påførte veien store skader. I og med at veien skal oppgraderes i forbindelse med utbyggingen av Vettre Torg ble det derfor vurdert at utbedringen vil bli utført i forbindelse med det arbeidet.

Vellet meldte kommunen om vannlekkasje i Pila krysset der det hadde blitt noen store hull i bakken. Kommunen utbedret lekkasjen på senhøsten. Oppryddingen er ikke helt tilfredsstillende, men det er meldt tilbake at kommunen kunne ryddet bedre opp etter seg.

I 2015 tok daværende styret i Vettre vel kontakt med kommunen om en mulig nedgradering av regulert veibredde fra Kiwi butikken og ned til Strandveien. Nåværende styre har fulgt opp denne saken og derfor ble det i løpet av høsten startet med en oppmåling av L.P. Wettres vei ned til krysset Strandveien. Det er blitt utarbeidet et høringsnotat som ble lagt ut på hjemmesidene til Vettre vel. Vi har avholdt et møte med kommunen rett på nyåret og diskutert løsningen. Høringsnotatet er lagt ut til offentlig høring med frist for innspill 23.2. Videre ble det invitert til et møte omkring saken den 1. februar i år for å gjennom detaljene.

I desember mottok Styret en høringssak fra Asker kommune vedrørende en ny sak om kommunal overtakelse av velveiene. Kommunen har i flere år satt av penger til å bidra til fortgang med opparbeidelse av velveier til kommunal standard med påfølgende overtakelse av kommunen. Denne ordningen har ikke gitt tilfredsstillende resultater. Derfor har kommunen nå fremmet et forslag om å overta prioriterte Velveier, basert på en liste kommunen selv har satt opp. Vellet har sendt inn et innspill i saken og bedt kommunen om å se på L.P. Wettres vei og Strandveien som et helhetlig prosjekt. Videre har Vellet argumentert med synspunkter om å få en høyere prioritering som igjen kan føre til en raskere overtakelse. Saken skal opp til politisk behandling i løpet av første kvartal.

På grunn av underdekning på veibudsjettet har det ikke blitt utført utbedringstiltak på velveiene foruten å fylle igjen to hull, som etter en stund kommer tilbake igjen. Kantklipping ble ikke gjennomført i sommer, men det ble kantslått i den smaleste delen av Strandveien i en liten privat dugnad. Feiing ble utført, men det var ikke bestilt, så vi endte opp med å betale halv pris. Brøyteavtale er inngått for vintersesongen 2016/17 med Steinset Maskin som tidligere. Strøing for sikker ferdsel på velveiene for biler og folk ivaretas av Steinseth Maskin.

Økonomi

Regnskapet for vellets drift viser et overskudd på 762 494,- sammenlignet med et overskudd på 98 393,- i 2015. Hovedårsaken til det gode driftsresultatet i 2016 er en engangskompensasjon på 650 000,- for avståelse av rettigheter i Vettre Torg. Festeavgiften for utleie av veltomten til Vettre Torg, som fortsatt er i ferd med å opptrappes er en annen medvirkende årsak.

Regnskapet for velveiene viser et underskudd på kr 12 561 mot et underskudd på 21 583,- i 2015. Samlet sett er det nå en underdekning for perioden 2010 -2016 når det gjelder drift av velveiene.

Disponering av festeinntekter i 2016 og akkumulerte fondsavsetninger
Det er i 2016 innbetalt festeavgift med 257 800,-

I henhold til statuttene skal det redegjøres for bruk av midlene. Oppdatert redegjørelse finner du på vettrevel.no. Det vil også bli opplyst om på årsmøtet.

Medlemssituasjonen
I 2016 har 141 husstander betalt frivillig medlemskontingent. Etter de nye reglene må kontingent være innbetalt senest 31.12 for at den som betaler skal være stemmeberettiget på årsmøtet i det påfølgende året.

Informasjon til beboerne
Vettre Vel Posten kom ut med 2 trykkede nummer i 2016, og 5 elektroniske.
Det er 142 mottagere som har valgt elektronisk utsendelse.
Websiden til vellet har hatt 1104 besøk i 2016
De har vært inne i snitt 2,06 minutter.
556 av disse kommer via Google, 343 direkte og 122 via Facebooksiden.
På Facebook er det 248 følgere, men postene har nådd opp til 3000 personer.
Vettreposten på nettsidene har blitt lest 171 ganger, forsiden 611, årsmøtepapirer 2016 258
Styremøtereferat som ble bestemt skulle legges på nett, er kun lest 52 ganger i 2016.

Diverse

Nyttårsfeiringen med fyrverkeri ble også i 2016 en suksess, med ca 250 deltagere.
Ølsmaking på Kråka i januar 2017 var meget vellykket.
Vellet ga støtte til Åby barnehage for gjennomføring av juletrefest med i underkant av 1 000,-
Vellet støttet også Vettre skoles Ruskenaksjon med boller og brus for ca 7 000,-
Ruskenaksjon og kvistinnsamling for medlemmer av vellet før 17.mai ble også i 2016 gjennomført på en god måte
Vellet besluttet å støtte Vollen Kystlag for deres opprydding av Kråkholmen, som blir flittig benyttet av Vettrebeboere.
Det ble også kjøpt inn en ryddesag for kantklipping langs velveiene


Comments are closed.