Receive Updates

No spam guarantee.

I agree to have my personal information transfered to MailChimp ( more information )

Vettre Vel posten Mars 2015

Vettre Vel posten Mars 2015

Ja takk!

Vettre Vel Posten

Meld deg på nyhetsbrevet så mottar du nyheter elektronisk.

Vettre Vel Posten

I denne utgaven av Vettre Vel posten finner du innkallingen til årsmøtet, kort hilsen fra styreleder og årsberetning for 2014.

STYRELEDER HAR ORDET!

Hei alle i Vettre vel
Det å være leder i en velforening er ikke det samme som å være leder av et idrettslag. I en idrettslag handler det om treningstimer, økonomi, leie av haller, konkurranser og ikke minst resultater. I vellet handler det om snøbrøyting, strøing, litt nabotvister, vedlikehold og belastning på våre veier. I tillegg kommer det inn søknader om økonomisk støtte, som til nye nett til fotballmålene på Aabysletta og nytt høyttaleranlegg ute på Vettre skole. Nye nett til målene ligger allerede klare.

Vellet fylte 90 år i 2014. Dette ønsket styret å markere ved å holde en fest for alle medlemmer. Det viste seg å bli såpass dyrt at planene ble skrinlagt. Vi ønsket heller å sette av ekstra midler til årets nyttårsmarkering, som viste seg å bli en stor suksess. Det var gratis fakler, pepperkaker og gløgg til alle som var med, ca 250 stykker. Fakkeltoget gikk fra Kiwi til Himmelblå, hvor det ble avsluttet med et fantastisk fyrverker.

Vellet eier en tomt i Aabyfaret. Her må noe gjøres! Styret sendte en forespørsel til de unge om hva de ønsket seg. Valget falt på en sandvolleyballbane. Dette er noe styret ønsker å arbeide videre med så snart økonomien gjør det mulig.

2014 skulle være det året med stor byggeaktivitet på veltomta. Det startet bra med forberedende arbeider i november, men så ble det stans. Vi krysser fingre for at det blir stor aktivitet igjen 2015 og gleder oss til åpning av ny butikk.
Per i dag er det kun ca. 30 % av husstandene som er med i vellet. Hvordan kan vi få flere til å bli medlemmer? Den viktigste rekruteringskanalen er gjennom fornøyde medlemmer som ser både nytten og verdien av å være med. Vi håper derfor våre medlemmer oppfordrer naboene om å melde seg inn.
For meg personlig har det vært et lærerikt og spennende år. Jeg takker resten av styret for god innsats og ser fram mot videre arbeid.

Jan Erik Fossnes – Leder

PS! Vi trenger din epostadresse!
Vi har begynt å sende ut Vettreposten elektronisk – og i den forbindelse ønsker vi din epostadresse. Send oss en epost på post@vettrevel.no om du vil bli løpende orientert om viktige saker i nærmiljøet!


Velkommen til et viktig årsmøte

Vettre Vel vil i årene fremover ha en romslig økonomi. På årsmøte vil det bli fremmet forslag til reviderte vedtekter og statutter for disponering av leieinntekter fra Veltomten.

Det er kun vellets medlemmer som kan påvirke utformingen av statuttene og forvaltningen av pengene som Vellet vil ha til disposisjon. OBS! Det er kun betalende medlemmer som har stemmerett på årsmøte.

Har du ikke betalt medlemsavgiften på 200,-, kan du gjøre det nå til Vettre Velforening konto nr. 0530 28 07568. Husk å påføre navn, adresse og epost-adresse!


Innkalling til årsmøte i Vettre Vel

Tirsdag 24.mars 2015 kl. 1900 på Thon Hotel Vettre

Saksliste

 1. Valg av dirigent/møteleder og referenter
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Godkjenning av antall stemmeberettigede
 4. Godkjenning av årsberetning
 5. Godkjenning av regnskap
 6. Godkjenning av budsjett
 7. Valg av styrerepresentanter og valgkommitè
 8. Valg av revisor/kontrollgruppe
 9. Forslag til vedtak:
  Nye vedtekter for Vettre Vel
  Statutter for disponering av inntekter fra veltomt

– Frivillig medlemskontigent
– Eventuelle innkomne saker

 1. Eventuelt

 


Årsberetning 2014 – 91.arbeidsår

Styret
Ordinært årsmøte ble avholdt på Thon Hotel Vettre 01.04.2014.
I perioden 2014 har styret hatt følgende sammensetning:
Formann: Jan Erik Fossnes
Styremedlem: Ernst Alsaker
Styremedlem: Cato Stoll
Styremedlem: Tom Einertsen
Styremedlem: Line S. Taraldsen
Varamedlem: Jutta V. Jøsendal
Varamedlem: Henning Hanevold

Kontroll/Revisjon: Anne-Gro Celand, Yngve Kristiansen
Valgkomité: Thomas Martinsen, Gunnar Larsen, Marianne Tveito

I 2014 har Jan Erik Fossnes vært valgt styreleder og Ernst Alsaker nestleder. Cato Stoll har vært kasserer. Line Taraldsen har vært webredaktør og redaktør for Vettre Vel Posten. Tom Einertsen har vært veisjef, dvs. ansvarlig for drift av Velveier.

Det ble avholdt 2 styremøter i 2014. I tillegg løpende avgjørelser på epost og telefon.

Valgkomitéen har foreslått følgende medlemmer til styrearbeid for 2015-2016:
Styremedlemmer
Jan Erik Fossnes, styreleder, – gjenvalg 1 år
Ernst Alsaker, nestleder, gjenvalg 2 år
Cato I. Stoll, ikke på valg
Henning Hanevold, ny 2 år,
Line S. Taraldsen, ikke på valg

Vara:
Charlotte Helleland, ny, 1 år
Henriette Seyffarth, ny, 1 år

Kontrollgruppe/revisjon
Anne-Gro Celand
Yngve Kristiansen

Valgkomité: Velges av Årsmøtet

Velforeningens arbeidsområder i 2014 har vært som følger:
* Være interesseorgan for nærområdet, som initiativtaker og pådriver for tiltak av felles interesse.
* Forvaltning av Vellets eiendommer, herunder oppfølging av planarbeidet for Vettre Nærsenter og inngåelse av festekontrakt med Vettre nærsenter AS
* Drift og vedlikehold av Velveier
* Formell høringsinstans for offentlige planer
* Informasjon til beboerne

Vettre Vel som interesseorgan for nærområdet –Vettre Nærsenter
På årsmøte i mars ble det redegjort for de resultatløse forhandlinger som har vært ført med Vettre Torg angående frikjøp av rett til å leie forsamlingslokale på 50 m2 i det nye bygget på veltomten. Årsmøtet oppfordret styret til å fortsette dialogen med Vettre Torg for å komme frem til en akseptabel avtale.
Det har vært ført en konstruktiv dialog og det er nå inngått avtale hvor Vettre Vel får en kompensasjon på 650 000 for å frafalle retten til å leie av forsamlingslokale. Beløpet utbetales ved ferdigstillelse av byggetrinn 1.
Les mer om fremdriften av Vettre Torg på http://vettrevel.no/vettre-torg/

Komite – Statutter og vedtekter
Komiteen har vært ledet av Knut Dyre Haug. Øvrige medlemmer er Frank Jøsendal, Vigdis Jøldal, Einar Unhjem Johansen og Ernst Alsaker.
Komiteen har utarbeidet forslag til statutter for disponering av leieinntekter fra utleie av Veltomten. Forslaget er en bearbeidet versjon av Grendehuskommiteens rapport fra 2011.
Komiteen har videre utarbeidet forslag til oppdaterte vedtekter. Forslaget kombinerer tidligere arbeid mht revidering av vedtekter og mønstervedtekter fra Norges Velforbund.
Forslagene ble gjennomgått på årsmøte i april 2014. Det er siden da foretatt mindre redigeringsmessige endringer. Forslag i sin nåværende form ble lagt ut på hjemmesidene i desember 2014. Styret anmodet om tilbakemeldinger og så langt har det ikke kommet noen innspill. Dette kan tyde på at forslagene har bred oppslutning. Trykket versjon av forslagene følger som vedlegg til innkallingen.

Drift og vedlikehold av Velveier
Velveiene består av Strandveien, Vettrebukta, L.P. Wettres vei, Skytterveien 16-34, Krillåsveien 58-66 og Vettreåsen 3, 9, 11, 13, 15 og 23. Brøyting og strøing av veiene er satt bort til Steinseth Maskinstasjon. Velveiavgiften for 2014 ble beregnet ut i fra hvilke kostnader som påløp i løpet av året og er differensiert som følger: 
Kostnad for brøyting og strøing ble fordelt likt på alle beboere til velveiene og kostnader til vedlikehold ble fordelt til husstandene til de veiene der kostnadene har påløpt. I budsjettet for 2014 var det satt av 10 000 til vedlikehold av LP Wettres vei og Vettrebukta. Sommeren 2014 var jordene til H. E. Wettre leid ut til speiderne. I den forbindelse fikk Vettre Vel fremforhandlet en avtale hvor vi ble kompensert 75 000 for bruk av L.P Wettres Vei. I 2014 har det ikke vært utgifter til utbedrings- og vedlikeholdsarbeider. Dette medfører at 85 000 blir øremerket fremtidige utbedrings- og vedlikeholdsarbeider for L.P. Wettres vei.

I 2014 var Vettre Vel i dialog med Asker kommune om kommunal overtakelse av L.P. Wettres vei (fra Kiwi til Himmelblaa), og søkte i den forbindelse om at kommunen skulle godkjenne veistandard B3-T (3m veibredde med møteplasser) for nevnte strekning. Det ble indikert fra Asker Kommune at veistandard B3-T kunne godkjennes over jordene, men ikke for bakken opp til Kiwi, hvor det ville bli krav om økt veibredde og fortau. Dette vil medføre en betydelig kostnad for beboerne i område og det er foreløpig konkludert med at L.P. Wettres vei forblir en del av velveiene. Kommunal overtagelse bør vurderes videre siden L.P. Wettres vei vil ha et omfattende behov for vedlikehold i årene som kommer.
Vettre vel foreslår at velvei-avgift for 2015 forblir uendret, med 500 for beboere i LP Wettres Vei, Strandveien og Vettebukta og 350 for de øvrige velveiene. Det er da budsjettert 10 000 til vedlikehold av L.P. Wettres vei og Vettrebukta.

Økonomi
Velforeningens årsregnskap for 2014 viser et overskudd på kr 85 615sammenlignet med et underskudd i 2013 på kr 14 762. Regnskapet for hovedvirksomheten viser et overskudd på kr 6 620 sammenlignet med et overskudd i 2013 på kr 10 669. Regnskapet for velveiene viser et overskudd på kr 78 995 sammenlignet med et underskudd på kr 25 433 i 2013. Kr 75 000 av overskuddet på drift av velveiene stammer fra en ekstraordinær og ikke budsjettert innbetaling fra Speiderforbundet som kompensasjon for slitasje og mulige skader på L.P. Wettres vei i forbindelse med landsleieren på Wettre-jordene sommeren 2014. Disse midlene holdes i et fond øremerket utbedring av L.P. Wettres vei.

Bortsett fra den ekstraordinære innbetalingen fra KFUM/KFUK-speiderne har både hovedvirksomheten og drift av velveier vært gjennomført omtrent som budsjettert.

Medlemssituasjonen
I 2014 har 183 husstander betalt frivillig medlemskontingent, som er noe lavere enn målet for 2014 på 200. Vi ser likevel at antallet betalende husstander i Vettre Vel har holdt seg stabilt på omkring 200 i en årrekke.

Informasjon til beboerne
Vettre Vel Posten kom ut med 3 nummer i 2014.
I juni fikk vellet nye websider som innebærer følgende:
• Sidene følger de fleste krav om universell utforming
• Navigeringen er enklere, med symboler og store knapper
• Søkevennlige og brukervennlige linker
• Betydelig enklere å redigere både tekst og bilder
• Mange utformingsmuligheter
• Økt synlighet på Google
• Kobling til Google analytics: analyser og målinger av brukerne
• Open source-løsning: vellet eier websiden og kan selv velge når eller om de vil bytte leverandør

I tillegg medfulgte det en løsning på elektronisk nyhetsbrev, som over 100 av beboerne har meldt seg på. Det har blitt sendt ut 4 elektroniske nyhetsbrev i løpet av 2014.

Vettre Vel har også en facebook-side som følges av 128 personer. Postene har imidlertid hatt en rekkevidde på opp til 500 personer.

Diverse
Fartshumper i Konglungveien.
Utkjøring fra Vettreåsen og kryssing av Konglungveien for fotgjengere har vært farlig pga høy hastighet. Etter fartsmåling våren 2014 har vi nå fått fartshumper. Trafikksikkerheten er nå vesentlig forbedret


Comments are closed.