Receive Updates

No spam guarantee.

I agree to have my personal information transfered to MailChimp ( more information )

Innkomne forslag

Til Vettre Vel

FORSLAG TIL STATUTTER, DISPONERING  AV ÅRLIG FESTEINNTEKTER  FRA VEL-TOMTEN, SAMT ØREMERKING AV MIDLER SOM MOTTAS I ENGANGSKOMPENSASJON FOR Å FRASI SEG RETTEN TIL Å LEIE FORSAMLINGSLOKALE:

Jeg tillater meg å fremme følgende to forslag, for behandling av årsmøte i Vettre vel, den 24. mars 2015 klokken 19.00.

Forslag til tekst ved øremerking av midler til oppgradering av L.P.
Wettres vei fra KIWI, ned «Larsbakken» og over Vettrejordene.

FORSLAG 1:

Det er avtalt at Vettre Nærsenter AS skal betale Vettre Vel ett engangsbeløp stort ca. NOK 650.000,00, som kompensasjon for at Vettre Vel fraskriver seg retten til å kreve at Vettre Nærsenter AS etablerer et forsamlingslokale stort ca. 50 m2, som Vettre Vel skulle kunne leie ved behov (Kompensasjonen).

Det foreslås at NOK 300.000,00 av Kompensasjonen øremerkes til oppgradering av L.P. Wettres vei fra KIWI, ned «Larsbakken» og over Vettrejordene. Utbedringene og utbetalingen skal gjennomføres samme år som Kompensasjonen utbetales.

Forslag til statutter for disponering av årlige festeinntekter fra Vel-tomten

FORSLAG 2:

Det fremmes forslag om at vedlagte statutter for disponering av årlige festeinntekter som mottas fra Vel-tomten godkjennes i sin helhet.

Jeg imøteser deres bekreftelse på at forslagene er mottatt.

Vennlig hilsen

Thomas Martinsen

Vedlegg:
Forslag til statutter 4.3.2015

_________________________________________________

Disponering av overskudd fra leieinntekter

Att. Styret ved styrets leder.

Har lest  igjennom forslaget til disponering av overskudd fra leieinntekter.

Biter meg mest merke i paragraf 5. Dette mener jeg er helt utenfor hva en velforening skal drive med.

Synes heller at man f.eks. skal se mer på opprustning av Vel veiene og sikre disse bedre for gående og kjørende uten å «øke» farten.

Andre aktiviteter kan evt. være tilstelninger i forbindelse med nyttår/ St.Hans for felles hygge og glede.

Med vennlig hilsen

Terje Fossnes


Comments are closed.