Receive Updates

No spam guarantee.

I agree to have my personal information transfered to MailChimp ( more information )

Velkommen til Vettre Vel

Disponering av inntekter fra utleie av veltomten

v/ Statutt-komitéenErnst Alsaker, Einar Unhjem Johansen, Knut Dyre Haug, Vigdis Jøldal, Frank Jøsendal

Det ble redegjort på årsmøte om det arbeidet som har vært i gang mht. forslag til oppdaterte vedtekter og forslag til statutter for disponering av de midler som tilflyter Vettre Vel som følge av festeavtalen med Moen Eiendom.
Det er gjort en endelig gjennomgang av de forslag til vedtekter og statutter som ble delt ut på årsmøtet. Det er ikke gjort noen vesentlige endringer.
Forslag til vedtekter og statutter vil bli fremmet på årsmøte til våren.
Styret er lydhør for tilbakemeldinger som bør vurderes før endelig fremleggelse.

FORSLAG TIL STATUTTER
Innledning:
Disse reglene («statuttene») skal veilede styret i disponeringen av de årlige inntektene fra utleie av Veltomten, gnr. 58 bnr. 134. Statuttene skal ikke gjelde disponering av andre midler Vettre Vel råder over. De skal også være til hjelp for vellets medlemmer (se definisjon i vedtektene til Vettre vel), når de skal søke om midler.

Inntektene fra utleie av veltomten bør:

  1. i hovedsak benyttes fortløpende
  2. for en stor del benyttes til sosiale tiltak
  3. i noen grad stilles til disposisjon direkte til Vellets medlemmer
  4. for en mindre del disponeres til drift av Vellet og tiltak styret finner formålstjenlig

Overordnet administrasjon
Styret utarbeider et budsjett for årets disponering og legger dette frem for årsmøtet. Budsjettet vil inneholde mange usikre elementer, idet en del av midlene disponeres av Vellets medlemmer etter søknad, som naturligvis ikke er kjent ved inngangen av et år. Allikevel kan budsjettet gi årsmøtet en indikasjon på det styret har av planer for disponeringen i året som kommer, og hvor mye som da blir tilgjengelig for bruk etter søknad.

2 ganger i året gir styret en rapport som viser bruken av midlene. Rapportene skal være tilgjengelig for alle medlemmene.
Ved hvert års slutt legger styret frem et separat, revidert regnskap for disponeringen av midlene, der det kommer tydelig frem hvem som har søkt, hva som er benyttet og til hva. Dersom ikke alle disponible midler er benyttet innenfor året, bør styret legge frem for årsmøtet forslag til hva restbeløpet skal benyttes til. Dette kan være til formål i henhold til statuttene, økt støtte til allerede innvilgede prosjekter fra siste år, overføre til vellets frie midler eller, i siste instans, overføres til neste år for økte rammer til prosjekter innenfor statuttene.

Kostnadene til å drifte disponeringen av midlene, som f.eks. regnskapsføring, informasjonsinnhenting, revisjon osv. trekkes fra brutto leieinntekter før fordeling på alle tiltakene.

Det er styret som forvalter leieinntektene og foretar utdeling av midlene etter søknader. Kun tiltak som tilfredsstiller bestemmelsene i statuttene er berettiget til støtte. Ett år er definert tilsvarende regnskapsåret for vellet.

Det er årsmøtet som er Vellets høyeste organ og således er det årsmøtet som har den endelige beslutningsmyndighet når det kommer til å benytte midlene og lage regler for disponering. I den daglige ledelse er styret gitt fullmakt til å disponere midlene innenfor rammen av de retningslinjene som årsmøtet til enhver tid har satt for dette, jfr. statuttene.

Årsmøtet kan med 2/3 flertall blant de fremmøtte medlemmene vedta endringer i statuttene, men kun dersom de fremmøtte utgjør 20% eller mer av de registrerte medlemmene i Vettre Vel. Bakgrunnen er at det er viktig for vellet å kunne tilpasse seg skiftende interesser eller trender blant medlemmene. Forslag til endring av statuttene kan foreslås av alle medlemmer i vellet, med vanlig tidsfrist og regler som for andre forslag til årsmøtet. Det er allikevel et mål
at statuttene skal være mest mulig like over tid, da dette letter forståelsen av reglene for medlemmene og bedrer oppfølgingen av bruken. Statuttene bør forbli relativt detaljerte, men samtidig lette å forstå.

Bruken av midlene:
Styret bør i størst mulig grad forholde seg til følgende fordeling av inntektene.

1) 10% av leieinntektene skal avsettes til et fond. Det skal ikke settes inn mer til fondet når det når 2.5G. Renteinntekter kan øke fondet utover dette. Fondet kan til enhver tid disponeres, men kun etter beslutning i et årsmøte. Bakgrunnen for dette forslaget er å ha midler i bakhånd til ekstraordinære tiltak.
2) Inntil 20% av leieinntektene pr år benyttes til sosiale arrangementer initiert av styret. Arrangementene bør gjennom året favne flest mulig av Vellets medlemmer.
3) Vellets medlemmer kan søke om støtte til tiltak i eget nærmiljø. Tiltaket behøver ikke være av sosial karakter. Støtte kan gis med inntil 50% av tiltakets kostende og støtten gis etter at tiltaket er gjennomført og mot fremvisning av regnskap.
4) Vellets styre kan etter søknad bevilge midler til tiltak for beboere innen Vettre Vels grenser. Tiltaket behøver ikke være arrangert innenfor vellets grenser. Styret bør over tid se til at midlene er fordelt jevnest mulig til flere mottakersegment, geografi, arrangører osv.
5) Vellets medlemmer kan søke om støtte til å leie lokale. Lokalet skal leies fra en tredjepart som skal være en profesjonell utleier og lokalet skal ligge innenfor Vellets grenser. Støtte kan gis ved større sosiale arrangementer, i privat regi eller annet. Eksempel på dette er minnehøytideligheter, nabolagsfest, bryllup og barnedåp. Støtten kan maksimalt utgjøre 10.000 kroner eller 80 % av kostende og være strengt avgrenset til leie av lokale.
6) 20% av leieinntektene disponeres av vellets styre til drift av Vellet og tiltak innenfor vellets grenser.

Spesielt for de første årene:
Vellet har hatt store utgifter til prosessen rundt veltomta, som kostnader til regulering, rådgivere osv. Når leieinntektene begynner å komme inn, skal Vellet bygge opp igjen egenkapitalen med et beløp tilsvarende utgiftene, med et naturlig påslag av renter og inflasjon. Det er opp til Vellets styre å bestemme hvor raskt dette skal gjøres.


Comments are closed.