Receive Updates

No spam guarantee.

I agree to have my personal information transfered to MailChimp ( more information )

Årsberetning 2015

Årsberetning 2015 – 92.arbeidsår

Styret
Ordinært årsmøte ble avholdt på Thon Hotel Vettre 24.03.2015.
I perioden 2015 har styret hatt følgende sammensetning:
Formann: Jan Erik Fossnes
Styremedlem: Ernst Alsaker
Styremedlem: Cato Stoll
Styremedlem: Henning Hanevold
Styremedlem: Line S. Taraldsen
Varamedlem: Charlotte Helleland
Varamedlem: Henriette Seyffarth

Kontroll/Revisjon: Anne-Gro Celand, Yngve Kristiansen
Valgkomité: Tom Einertsen, Thomas Martinsen, Gunnar Larsen
I 2015 har Jan Erik Fossnes vært valgt styreleder og Ernst Alsaker nestleder. Cato Stoll har vært kasserer. Line Taraldsen har vært web-redaktør og redaktør for Vettre Vel Posten.
Henning Hanevold har vært veisjef, dvs. ansvarlig for drift av velveier.
Det ble avholdt 3 styremøter i 2015 i tillegg til løpende korrespondanse på epost og telefon.

Velforeningens arbeidsområder i 2014 har vært som følger
* Være interesseorgan for nærområdet, som initiativtaker og pådriver for tiltak av felles interesse.
* Forvaltning av Vellets eiendommer
* Drift og vedlikehold av Velveier. Det er nedsatt en veikomite som arbeider for å få L.P.Wettres vei over til å bli kommunal vei.
* Formell høringsinstans for offentlige planer
* Informasjon til beboerne

Vettre Torg
I 2015 ble det endelig oppstart av Vettre Nærsenter, heretter omtalt som Vettre Torg. Fremdriften går etter planen og vellet har hele tiden vært i god og konstruktiv dialog med utbygger og byggeleder. Åpningen av den nye Kiwibutikken vil bli den 29. april 2016 kl. 10.00.

Vellet eier også en tomt i Åbyfaret på ca 1 mål. Det er innkommet flere forslag om hva denne kan /bør brukes til, men vellet har foreløpig ikke tatt stilling til dette. Blant forslagene er det tennisbane, sandvolleyballbane, lekeplass, bocciabane. En del av forslagene lar seg ikke gjennomføre pga støy og beliggenhet. Noen naboer vil også overta hele tomten.

Drift og vedlikehold av Velveier
Velveiene består av Strandveien, Vettrebukta, L.P. Wettres vei, Skytterveien 16-34, Krillåsveien 58-66 og Vettreåsen 3, 9, 11, 13, 15 og 23. Brøyting og strøing av veiene er satt bort til Steinseth Maskinstasjon. Velveiavgiften for 2015 ble beregnet ut i fra hvilke kostnader som påløp i løpet av året. Kostnad for brøyting og strøing ble fordelt likt på alle beboere til velveiene og kostnader. Det er i driftsåret ikke utført større utbedringer.

I 2014 var Vettre Vel i dialog med Asker kommune om kommunal overtakelse av L.P. Wettres vei (fra Kiwi til Himmelblaa), og søkte i den forbindelse om at kommunen skulle godkjenne veistandard B3-T (3m veibredde med møteplasser) for nevnte strekning. Det ble indikert fra Asker Kommune at veistandard B3-T kunne godkjennes over jordene, men ikke for bakken opp til Kiwi, hvor det ville bli krav om økt veibredde og fortau. I forlengelsen av dette arbeidet kan vi se ut fra den nylig godkjente reguleringsplanen for Vettre Torg at de i forbindelse med byggetrinn 2 må utbedre deler av Larsbakken.

Vettre Vel har tatt initiativ til å starte opp prosessen med å få til en løsning for området Vettrebukta der det som en konsekvens av reguleringsplanen Vettrekroken er pålagt å opparbeide en veiforbindelse mellom Vettrebukta og Strandveien. Det kan synes som om det er en dårlig løsning å belaste Strandveien og L.P. Wettres vei med økt trafikk, samt en begrunnet frykt for at det blir gjennomkjøringsvei fra Strandveien-Vettrebukta til Konglugnveien.

Vellet vil fortsatt engasjere seg for å få til en helhetlig og god løsning på de gjenværende velveiene.

Vettre vel foreslår at velvei-avgift for 2016 forblir uendret, med kr. kr 500 for beboere i LP Wettres Vei, Strandveien og Vettebukta og kr 350 for de øvrige velveiene.

Økonomi
Regnskapet for vellets drift viser et overskudd på 98 393,- sammenlignet med et overskudd i 2014 på 6 620,-. Festeavgiften for utleie av veltomten til Vettre Torg er i ferd med å opptrappes, og er hovedårsaken til vellets gode driftsresultat i 2015.
Regnskapet for velveiene viser et underskudd på kr 21 583 mot et overskudd på 78 995,- i 2014, hvorav 75 000,- var en innbetaling fra Norsk Speiderforbund som kompensasjon for ekstraordinær veislitasje og mulige skader på L.P. Wettres vei i forbindelse med landsleieren på Wettre-jordene sommeren 2014. Samlet sett er det en underdekning for perioden 2010 -2015 på 40 028,- når det gjelder vel veiene.
Velforeningens samlede årsregnskap for 2015 viser et overskudd på kr 76 809 mot et overskudd på 85 615,- i 2014.

Rapport vedr. disponering av festeavgift.
I 2015 er det innbetalt festeavgift med 108.000. Iflg. statuttene skal dette beløp disponeres innenfor følgende rammer:
20% til drift av vellet – 21 600,-
Dette beløpet har i helhet gått med til drift av vellet.
30% til tiltak for vellets medlemmer – 32 400,-
Utlegg til kvistinnsamling utgjør 18.750. Restbeløp til neste år 13 650,-
50% til opparbeidelse og vedlikehold av infrastruktur – 54 000,-
Det er utbetalt 30 000,- til høyttaleranlegg på Vettre Skole og 6 000,- til innkjøp av benker.
Restbeløp til neste år 18 000,-

Spesifikasjon av egenkapitalen i regnskapet
Årsregnskapet for Vettre Vel følger samme oppsett som tidligere år. Egenkapitalen omfatter flere elementer:
Midler knyttet til L P Wettres vei 75 000,- Avsetning til tiltak for vellets medlemmer 13 650,- Avsetning til infrastruktur 18 000,- Opparbeidet egenkapital 177 271,-
Egenkapital iflg. Regnskap 283 921,-

Medlemssituasjonen
I 2015 har 226 husstander betalt frivillig medlemskontingent. 33 husstander har innbetalt kontingent i månedene januar, februar og frem til årsmøtet i mars, slik at disse innbetalingene gjelder for driftsåret 2014 etter de gamle reglene, mens øvrige innbetalinger gjelder driftsåret 2015. Etter de nye reglene om at kontingent skal være innbetalt senest 31.12. for at den som betaler skal være stemmeberettiget på årsmøtet i det påfølgende året, har 193 husstander betalt medlemskontingent for 2015, og er stemmeberettiget på kommende årsmøte i mars 2016.

Informasjon til beboerne
Vettre Vel Posten kom ut med 3 nummer i 2015, i tillegg til elektroniske utsendelser.
Det er 122 mottagere som har valgt elektronisk utsendelse.
Websiden til vellet har hatt 1711 besøk i 2015, mot 1648 i 2014.
De har vært inne i snitt 2,32 minutter.
644 av disse kommer via Google, 317 direkte og 251 via Facebooksiden.
På Facebook er det 211 følgere, men postene har nådd opp til 3000 personer.
Vettreposten på nettsidene har blitt lest 246 ganger, nyttårsfyrverkeriet 232, forsiden 1128

Diverse
Nyttårsfeiringen med fyrverkeri er allerede blitt en fin tradisjon, med rundt 200 fremmøtte siste gang. Vellet ser på mulige andre sosiale arrangementer for medlemmene.

***

PS! Vi trenger din e-postadresse!
Vi har begynt å sende ut Vettreposten elektronisk – og i den forbindelse ønsker vi din epostadresse. Send oss en epost på post@vettrevel.no, eller meld deg på nyhetsbrevet på http://vettrevel.no
om du vil bli løpende orientert om viktige saker i nærmiljøet!

Medlemskontigent 200,- per huseier/leieboer
Bankkonto: 0530 28 07568
Husk å påføre navn, adresse og e-postadresse!

Følg oss også på Facebook: facebook.com/vettrevel


Comments are closed.