Receive Updates

No spam guarantee.

I agree to have my personal information transfered to MailChimp ( more information )

Vettre Vel posten mars 2014

Vettre Vel posten mars 2014

Innkalling til Årsmøte i Vettre Vel 2013

Grunnet tidlig påske i 2013 arrangeres Velforeningens årsmøte unntaksvis den 4. april. Dette nummeret inneholder innkallingen, årsberetningen og regnskapet samt Valgkomitéens innstilling til nytt styre og revisor/kontrollgruppe.
Vi har også spurt noen medlemmer om hva de mener om Velforeningen, les intervjuet på siste side!

Dato: Torsdag 4. april kl. 19.00 Sted: Thon Hotel Vettre Saksliste på årsmøte:

1. Åpningsformalia, valg av møteleder.

2. Årsberetning, regnskap og budsjett

3. Evt. innkommende saker

4. Valg av styre, valgkomité og revisor/kontrollgruppe

5. Forslag: Kontingent uforandret NOK 200 per år, obligatorisk veiavgift NOK 700 per år

6. Forslag: Avvikling av ordning med kvistinnhenting

7. Informasjon om fremdrift av arbeid tomteregulering, v/styreleder Thomas Martinsen

8. Informasjon om fremdrift av arbeid mot kommunal overtagelse av Vel-veier v/styreleder Thomas Martinsen

9. Eventuelt
Styret ønsker alle Velforeningens beboere velkommen til møtet. Vennligst vis kvittering på betalt kontingent hvis navn/adresse ikke ble påført giro. Betalt kontingent 2012 gir stemmerett på årsmøtet.

NB: Det er mulig å fremme benkeforslag på nye styremedlemmer på årsmøtet.

 

Årsberetning 2012 – 89. arbeidsår

Styret
Ordinært årsmøte ble avholdt på Thon Vettre Hotel 22.03.2012.
I perioden 2012 har styret hatt følgende sammensetning:

Styreleder: Thomas Martinsen Styremedlemmer: Hans Ellef Wettre jr., Cato Stoll, Jutta V Jøsendal, Dag Christensen Varamedlemmer: Gunnar Maanum, Marianne Tveito
Kontroll/Revisjon: Gunnar Skallerud, Anne-Gro Celand Valgkomité: Therese Wettre, Yngve Kristiansen, Arne Henning Underdal-Loktu

I 2012 har Cato Stoll har vært kasserer. Jutta V. Jøsendal har vært Web-redaktør og redaktør for Vettre Vel Posten i samarbeid med Marianne Tveito. Dag Christensen har vært veisjef.

Det ble avholdt 6 styremøter i 2012.
Valgkomitéen har innstilt følgende medlemmer til styrearbeid for 2013: Styreleder: Thomas Martinsen (gjenvalg) Styremedlemmer: Jutta V. Jøsendal (ikke på valg) Cato Stoll (gjenvalg) Ernst Alsaker (ny) Tom Einertsen (ny) Varamedlemmer: Marianne Tveito (gjenvalg) Gunnar Maanum (gjenvalg) Kontroll/Revisjon: Anne-Gro Celand (gjenvalg), Yngve Kristiansen (ny) Valgkomité: Velges av Årsmøtet

Velforeningens arbeidsområder i 2012 har vært som følger:
* Være interesseorgan for nærområdet, som initiativtaker og pådriver for tiltak av felles interesse. * Forvalte Vellets eiendommer, herunder oppfølging av planarbeidet for Vettre nærsenter * Drift og vedlikehold av Velveier * Formell høringsinstans for offentlige planer * Informasjon til beboerne

Vettre Vel som interesseorgan for nærområdet – Vettre Nærsenter
Styret har jevnlig vært i dialog med Moen Eiendom og fått rapportert fremdrift i reguleringsarbeidet. Dette arbeidet har trukket ut i tid, trolig grunnet flere forhold. Gjentatte skifter av saksbehandler, herunder sykdom og ytterligere krav til dokumentasjon fra forslagsstiller, skal ha vært noen av forklaringene. I følge Moen Eiendom ble det ved årsskiftet 2012 / 2013 fra Asker kommune lovet at reguleringssaken skulle behandles i bygningsrådet i mars. Medio februar ble Moen Eiendom informert om at saksbehandleren ikke vil ha saken klar som avtalt.
Moen Eiendom opplever den lange saksbehandlingen og nye utsettelser som uholdbar og har sammen med Norgesgruppen A/S bedt om et møte med ordføreren. De håper et slikt møte med ordføreren vil føre til at saken prioriteres som lovet for nærmere ett år siden, sist Moen Eiendom AS til skrev til ordføreren om saken. For Vettre Vel er også de stadige utsettelsene uheldige, da dette medfører utsettelse av fremtidige innbetalinger tilknyttet fremtidig festeavtale. Styret har også vært i dialog med saksbehandler i Asker kommune og søkt å påvirke fremdriften.

Styret i Vettre Vel tok i januar 2013 initiativ til et møte med Moen Eiendom, med det formål å diskutere mulig reforhandling av enkelte punkter i den inngåtte utviklingsavtalen, med forbehold om årsmøtets eventuelle tilslutning. Det var styrets vurdering at punktene relatert til forkjøpsrett for Vettres beboere, krav til leilighetstyper samt krav til etablering av forsamlingslokale er økonomisk belastende for utbygger og at en justering av disse forholdene kunne kompenseres Vettre Vel gjennom en økning i den årlige avtalte festeavgiften. Moen Eiendom konkluderte med at de ikke ønsket noen endringer av den inngåtte avtalen på nåværende tidspunkt. Gjennom samtalene med Moen Eiendom fremkom det til dels stor uenighet om i hvilket omfang Vettre Vel er pliktig til å leie forsamlingslokalet, som er forutsatt etablert i Vettre nærsenter. Styret har redegjort for sitt standpunkt overfor Moen Eiendom og forutsatt at dette punktet må avklares i forkant av endelig festeavtale for Vel-tomten.

Drift og vedlikehold av Velveier
Det har vært tatt initiativ mot Asker kommune i forhold til mulig nedgradering av regulert krav til veistandard for L.P. Wettres vei, Strandveien og Vettrebukta. To møter er avholdt og det tredje er avtalt. Formålet er å se om det er mulig å få til en kommunal overtagelse av nevnte veier uten for omfattende investeringer og uten at områdets egenart samt rekreasjonsområde reduseres.
Velveiene består av Strandveien, Vettrebukta og L.P. Wettres vei samt Skytterveien 16-34, Krillåsveien 58-66 og Vettreåsen 2-15 (tidligere Konglungveien 173-187).
Brøyting og strøing av veiene er også dette året satt bort til Steinseth Maskinstasjon. Vårt inntrykk er at de fleste beboere er godt fornøyd med det arbeidet som utføres. I oktober ble det gjennomført en dugnad med betydelig innsats i Strandveien og L.P. Wettres vei med grusing av veikanter og kapping av vegetasjon. I østre del av Strandveien er det foretatt reasfaltering av deler av strekningen etter flere år med svært dårlig veidekke som følge av skader forårsaket av byggeprosjekter. Et toppdekke blir lagt i løpet av 2013 når arbeidet med legging av fiberkabler i området er avsluttet. Asfalteringen blir betalt av Pål Gjelseth i Strandveien 8.
Deler av L.P. Wettres vei og Vettrebukta begynner å bli i dårlig forfatning – særlig sprekker i asfalten over jordet og behov for å gjøre noe i svingene ved avkjøringen til L. P. Wettres vei 32. Nødvendig vedlikehold må ses i sammenheng med samtalene som er i gang med Asker kommune om kommunal overtakelse av velveiene – se omtale i første avsnitt.
Velveiavgiften for 2012 ble differensiert mellom veiene etter hvilke kostnader som påløp i løpet av året. Brøyting og strøing fordeles like på alle beboere til velveiene – øvrige kostnader er fordelt til de veiene der kostnadene har påløpt. I budsjettet for 2013 er det satt opp kr 30.000 til vedlikehold av velveiene på nedsiden av Slemmestadveien.

Økonomi
Velforeningens offisielle regnskap er satt opp på vanlig måte med alle inntekter/utgifter bokført, inklusive velveidata. Det er dette som stemmer overens med kontoposteringer og blir sendt de eksterne instansene som krever dette for kontroll, bl.a. Lotteritilsynet osv. Imidlertid er alle velvei-inntekter/-utgifter også lagt inn i et separat ark for internt bruk. Kopi av dette blir delt ut på Årsmøtet til de som er interessert.
Årets totalregnskap viser et overskudd på kr 31 902 mot budsjettert underskudd på kr 5 450. Ettersom regnskapet er ført etter kontantprinsippet vil enkelte poster som naturlig hører med til 2012-regnskapet bli ført på neste års regnskap. For årets regnskap er effekten av dette at det reelle driftsresultatet for 2012 er noe lavere enn det som fremkommer av regnskapet som er avsluttet pr 31.12.
Det var en målsetting for driften av velveiene at man i 2012 skulle komme à jour med det akkumulerte regnskapsmessige underskuddet fra de siste år, og det er gledelig å konstatere at dette er oppnådd. Velforeningens veiansvarlige gjennom mange år, Dag Christensen, som nå fratrer, berømmes for den iherdige innsatsen og det gode resultatet.

Medlemssituasjonen
Ikke alle husstandene ønsker å være medlem i Vettre Vel, av ulike grunner, men det er hyggelig å se at det fortsatt er en trofast ”basis” for arbeidet innen Velforeningen. I 2012 har 193 husstander innbetalt årets kontingent. Dersom man tar med dobbelt innbetaling fra 20 medlemmer i 2011, blir velforeningens totale antall medlemmer 213, et tall som har holdt seg ganske stabilt de senere år. Styret håper imidlertid at flere Vettre-beboere ønsker å bli medlemmer som aktivt kan påvirke sitt nærmiljø.
Informasjon til beboerne
Informasjonsarbeidet i Velforeningen foregår gjennom flere kanaler: Vettre Vel Posten, som i 2013 kom ut med 4 nummer, nettsider på www.vettrevel.no og det siste tillegget Facebook-side som ble etablert høsten 2013. Målsettingen er å engasjere beboere i området gjennom hyggelige innslag og reportasjer i tillegg til ren informasjon om styrets arbeid og andre aktiviteter. Nettsidene driftes av Imbera AS. Diverse
I 2012 fikk betalende medlemmer spesiell informasjon om at kvist blir samlet inn med komprimatorbil som en del av ”vårdugnad”. Omfanget av innhentet kvist er redusert, trolig grunnet meget god mottaksordning på Yggeseth. Ordningen er foreslått fjernet.
Det har i 1. kvartal vært arbeidet med etablering av fibernett i Strandveien, L.P Wettres vei og Vettrebukta. Styret har koordinert arbeidet og nødvendige godkjennelser mot Telenor. Fibernettet forventes ferdigstilt medio 2013.
For første gang organiserte Vettre Vel felles fyrverkeri på Vettre-jordet nyttårsaften. Oppslutningen rundt arrangementet var meget god, til tross for manglende sikt. Styret ønsker å se på muligheten for å utvide arrangementet ytterligere i 2013 / 2014.
En stor takk til Hans Ellef Wettre som også i år har kjørt opp flotte skiløyper på Vettre-jordene og bidratt til mange praktfulle skiopplevelser for små og store.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Comments are closed.