Receive Updates

No spam guarantee.

I agree to have my personal information transfered to MailChimp ( more information )

Tidligere vedtekter

Gjeldende pr. 1.1.2009

§ 1. Vettre Vel er en upolitisk forening av huseiere og leieboere som har til formål å fremme distriktets interesser.
Velområdets grenser går:
I nord langs Bleikeråsens sydhelling fra Tangen ved Leangbukta til Langenga ved Einedammen.
I vest fra Langenga over Krillås, øst for Krillåsjordet til Krillåsveien, krysser Krillåsveien mellom nr. 75-77 og nr. 82-84, krysser Skytterveien øst for bebyggelsen på toppen av bakken og går deretter vest for Åbyfaret og Vabråten til plassen Elvestua ved Blakstadelva.
I syd langs Blakstadelva til Åbydammen og dele Åby/Blakstad sykehusområde til Strandveiens begynnelse ved Blakstadbogen.
I øst langs strandlinjen frem til Vettrebukta ved dele Ø. Vettre/Løkenes – derfra skjærer grensen Løkeneslandet i rett linje til Leangbukta.

§ 2. Kontingenten fastsettes av årsmøtet for et år av gangen. De som har betalt kontingent for siste regnskapsår, har stemmerett.

§ 3. Den daglige ledelse utøves av et styre på 5 medlemmer, som velges av årsmøtet. Formannen velges for et år av gangen. Av de øvrige styremedlemmer er to på valg hvert år. Styret velger innen sitt midte nestformann, sekretær og kasserer. Årsmøtet velger også to varamenn til styret, to revisorer og valgkomite på tre medlemmer, alle for et år.

§ 4. Vellet forpliktes av formannen og et styremedlem i forening.

§ 5. Styret overvåker vellets interesse, forvalter vellets midler og faste eiendom etter årsmøtets bestemmelser, og avgir årsberetning og regnskap til årsmøtet. Regnskapet skal følge kalenderåret.

§ 6. Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av mars måned, etter innkallelse til medlemmene med minst 14 dagers varsel. Følgende saker skal behandles:
a. Styrets årsberetning
b. Revidert regnskap
c. Valg etter § 3.
d. Innkomne forslag fra styret eller medlemmer.
Ved avstemning treffes alle vedtak etter alminnelig flertall av de fremmøtte medlemmer. Unntatt er endringer i disse lover som krever 2/3 flertall av de fremmøtte – dette flertall må da utgjøre minst 15 % av vellets totale medlemstall.

§ 7. Oppløsning av vellet kan skje med 2/3 flertall av de fremmøtte medlemmer, og dette flertall må utgjøre minst 15 % av vellets totale medlemstall. Forslag om oppløsning må være innkommet til styret minst 6 uker før årsmøtet. Blir vellet oppløst skal eventuelle midler settes i bank i 3 år. Hvis det ikke er dannet nytt vel innen den tid, skal midlene nyttes til formål som tjener distriktet.