Receive Updates

No spam guarantee.

I agree to have my personal information transfered to MailChimp ( more information )

Sakshistorikk

Skjotetomt003Informasjon fra Caroline Moen i Vettre Torg

Fremdrift -oktober 2013
Som vi informerte i Vettre Vel Posten nr 3/2013 (oktober-utgave) vedtok Asker kommunestyre den 18. juni reguleringsplanen for Vettre Nærsenter.  Utbyggingen vil skje i to trinn: Tomten for Trinn 1 vil bli ryddet for skog i løpet av høsten, go selve arbeidet igangsettes for alvor til våren. Det første byggetrinnet vil ta litt over ett år og være ferdig sommer/sensommer 2015.
Leilighetene i Trinn 1 skal utlyses ganske snart. Det skal settes opp skilt/reklameplakater ved tomten og det er Privatmegleneren som skal forestår salget av leilighetene.
Kiwi-butikken skal ha en størrelse på 1300 m2 med kundeparkering utenfor bygget. I andre etasje skal det bygges 17-19 leiligheter. Endelig størrelse på enhetene er ikke bestemt.

Trinn 2 på andre siden av Konglungveien skal i tillegg til 10-12 leiligheter romme bl.a. legekontor, dyreklinikk, muligens en kafé, kanskje en frisørsalong, et lite apotek og eventuelt behandlingstilbud slik som fysioterapeut e.l. Byggestart for Trinn 2 er foreløpig ikke bestemt, men vil blant annet avhenge av etterspørsel etter leilighetene.

Fremdrift – mai 2013
Vi har, siden sist, kontinuerlig arbeidet med justering av prosjektet på veltomta. Nå ser det imidlertid ut til at vårt siste møte med ordførere Conradi i april har gitt resultater. Reguleringssaken for Vettre Nærsenter skal etter planen behandles i bygningsrådet den 5. juni og i kommunestyret den 18. juni.

Fremdrift – oktober 2012
Vi har, siden sist, arbeidet med små justeringer av prosjektet på veltomten. Det gjelder bl.a. veien ned til hotellet og videre inn til kommunens tomt. Vi har også hatt et positivt møte med lederen for Bygningsrådet, Stein Annexstad. Han synes prosjektet ser hyggelig ut og ser frem til å få saken til behandling.

Saksbehandleren i kommunen jobber nå med saken som skal legges frem for Bygningsrådet på nyåret.

Fremdrift – september 2012
Siden sist har Asker kommune utnevnt en ny saksbehandler til vår reguleringssak. Mye av våren gikk dermed med til at saksbehandleren fikk satt seg inn i saken. Vi har nå fått avklart støyproblematikken på dagens KIWI-tomt. Statens Vegvesen har trukket innsigelsen etter at det ble utarbeidet ytterligere dokumentasjon på støy fra Slemmestadveien.

Kommunen har tatt initiativ til å utarbeide et veiprosjekt for veiføringen til Thon Hotel Vettre, og videre inn til boligene og Asker kommunens tomt. Kommunen, Thon Hotel Vettre og Vettre nærsenter as arbeider sammen for å få til en veiføring til fordel for alle parter. Asker kommune planlegger at reguleringssaken skal behandles i bygningsrådet og kommunestyret denne høsten.

Fremdrift – mars 2012
På årsmøte 22.3.2012 presenterte Caroline Moen Nergaard den reviderte reguleringsplanen pr. mars 2012. Det ble delt ut kopi av tegninger av tomter og bygninger slik de er sendt til kommunale instanser. Nå gjenstår behandling av søknad om rammetillatelse i henholdsvis Bygningsråd og Kommunestyre, noe man håper vil skje ganske snart etter påske.

For øvrig svarte Caroline på spørsmål om forskjellige forhold, bl.a. planlagt innkjøring til den nye butikken.

Fremdrift – desember 2011
I desember 2010 leverte Moen eiendom as inn reguleringsforslag for Vettre Vel sin tomt i Konglungveien og Moen eiendom as sin tomt i Slemmestadveien 174. Frem til mai 2011 arbeidet vår arkitekt og saksbehandler i Asker kommune med mindre justeringer og tilpasninger i reguleringsforslaget. Og rådmannen la i juni ut reguleringsforslaget til høring, med frist 1.9.2011.
Høsten 2011 har Moen eiendom as og Halvorsen og Reine arkitekter arbeidet med å besvare de innkomne høringsuttalelsene. Vi har mottatt uttalelser fra blant annet Statens vegvesen og de nærmeste naboene: Vettre Thon Hotell as og fam. Sørensen m.fl.

For å besvare og delvis imøtekomme noen av innvendingene har vi gjort noen tilpasninger og endringer i planen:
–   Når det gjelder Statens Vegvesen sine innvendinger mot bygging i rød støysone, på Moen eiendom as sin tomt, har vi gjort endringer i bygningsmassen og utforming av boligdelen. Dette slik at ingen av boligene i det reviderte forslaget ligger i rød støysone.
–   På Vettre Vel sin tomt ser vi nå på muligheten for å imøtekomme hotellet og fam. Sørensen ved å flytte innkjøringen til varemottaket. Dette for å skjerme Sørensen for støy fra innkjøring til varemottaket, og legge til rette for at trafikken som i fremtiden skal gå til kommunens og hotellets tomt, kan gå i nabogrensen. Vi arbeider nå med disse løsningene og vil gjerne presentere disse for Vettre Vel sin styre og årsmøte når de er klare. Vi forventer å kunne besvare alle de andre innkomne uttalelsene og gjøre nødvendige endringer i planen innen utløp av januar 2012. Det vil si at vi håper den politiske behandlingen av planen kan starte våren 2012.

I desember 2011 ble Vettre nærsenter as etablert. Firmaet eies av undertegnede. Vettre nærsenter as eier Slemmestadveien 174 og overtar opsjonen om å leie Vettre Vel sin tomt.

Fremdrift – oktober 2011 
I desember 2010 leverte Moen eiendom as inn et komplett reguleringsforslag for Vettre Nærsenter. Forslaget ble fra desember 2010 til juni 2011 gjennomarbeidet av administrasjonen i kommunen. Rådmannen la reguleringsplanen ut til offentlig ettersyn fra slutten av juni 2011 og frem til 1.9.2011.
Reguleringsformålet for tomtene til Moen eiendom as og Velforeningen er bolig- og næringsformål. På Velforeningens tomt skal det iht. planforslaget bli en stor dagligvarebutikk, en kafé og 18-22 leiligheter med tilhørende grøntareal. På tomten til Moen eiendom as planlegges 8-12 leiligheter, legekontor, veterinærkontor, evt. frisørsalong, også med mulighet for noen flere servicetilbud.  Moen eiendom as arbeider for tiden sammen med arkitektbyrået Halvorsen og Reine as for å besvare de innkomne uttalelsene. Når disse uttalelsene er kommentert og eventuell justering foretatt til reguleringsplanen, skal planen behandles politisk, først i bygningsrådet og deretter i kommunestyret. Vi forventer at den politiske behandlingen vil starte før jul med endelig behandling i løpet av vinteren.

I henhold til avtalen om utvikling av Vettre Velforenings tomt har Moen eiendom as opsjon om å feste tomten. Det vil si at Moen eiendom as etter vedtatt reguleringsplan kan inngå en evigvarende festekontrakt med Velforeningen om leie av tomten. Prisen for dette er også regulert i opsjonsavtalen. Moen eiendom as og Vettre Vel har også inngått en avtale om at Moen eiendom as (fra 2010) bekoster alle arkitektkostnader og andre utviklingskostnader forbundet med reguleringsplan og deretter byggesøknad for Vettre Nærsenter. Vettre Vel skal imidlertid dekke hele eller deler av det kommunale gebyret for regulering av Velforeningens tomt. Dette kommer vi tilbake til når reguleringsplanen er vedtatt og det endelige gebyret foreligger.

Moen eiendom as vil komme tilbake med mer informasjon på disse nettsidene og i Vettre Vel Posten.

Rådmannen i Asker behandlet reguleringsplanen for Vettre Nærsenter for første gang 08.06.2011 med følgende vedtak:
Kommunen vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-11 at privat forslag til reguleringsplan, detaljregulering for Gbnr 58/118, 134 og 191, Vettre Nærsenter, som vist på plankart datert 15.04.2011 med tilhørende bestemmelser datert 19.05.2011, fremmes slik det foreligger. Reguleringsforslaget sendes på høring og legges ut for offentlig ettersyn etter plan- og bygningslovens § 12-10. Planforslaget er lagt ut til offentlig ettersyn i tiden frem til 01.09.2011.

Saksdokumenter

Grendehusrapport2011

MENaersenter3

Målsetting og generell beskrivelse for nåværende utvikling
Målsettingen for dette skal være i henhold til Asker kommunes Areal-plan 2007-2020 hvor Vettre er definert som 1 av 15 nærsenter som bl.a. skal innholde dagligvarebutikk samt nødvendige servicefunksjoner som lege, barnehage osv. Det legges vekt på trivsel og brukervennlighet, korte avstander mellom servicefunksjoner, godt miljø, hensiktsmessige trafikkforhold og hensyntagen til behov for alle kategorier av brukere innen det lokale området.

Utvikling av Veltomta
I løpet av de siste 10-årene har det vært flere forsøk på omregulere og utvikle tomta for forskjellige formål. Dette har hver gang mislykkes av forskjellige grunner, bl.a. planlagt utvidelse av veikrysset Slemmestadveien-Kondglungveien.
På årsmøte 2007 ble styret pålagt «Å gjøre noe med Veltomta»
Fremdrift for nåværende Prosjekt «Vettre Nærsenter (Mer informasjon kan finnes i Vettreposten fra 2008 og fremover)

– Ekstraordinært årsmøte 10. desember 2007 – godkjenner bruk av inntil 100.000.- kr utvikling av reguleringsplan – samt etablering av samarbeid med Moen Eiendom og Thon Hotel Vettre.

– Januar 2008 – valg av arkitekt for utarbeiding av reguleringsplan – mål å være klar 1.7.08.

– Mai 2008 – Thon Vettre Hotel trekker seg fra samarbeidet og starter egen utredning av en større utvidelse av hotellet.

– Tidsplanen sprekker pga sykdom hos konsulent og mer arbeid enn forventet.

– Ekstraordinært årsmøte 4. desember 2008 – utkast til reguleringsplan presenteres – 70.000 bevilges til juridisk assistanse i det videre arbeidet.

– 16. februar 2009 – Reguleringsplan sendes inn.

– 15. mai 2009 – tilbakemelding fra Asker Kommune – krever merarbeid langt ut over hva vi har forventet ut fra tidligere samtaler. Ny plan- og bygningslov fra 1.7.2009 stiller nye krav til reguleringsplansøknader.

– Samtaler med Moen Eiendom der ME tilbyr seg å utarbeide nødvendig planunderlag mot opsjon på å få være utbygger på veltomta.

– Høst 2009 – forhandlinger med ME om utbyggingsavtale.

– 12. november 2009 – behandling av avtalen i ekstraordinært årsmøte i Vettre Vel.

– Desember 2009. Avtale om utbygging underskrevet med Moen Eiendom.

Veltomthistorikk1957til2008