Receive Updates

No spam guarantee.

I agree to have my personal information transfered to MailChimp ( more information )

Årsberetning 2017

Årsberetning 2017 – 94. arbeidsår

Styret
Ordinært årsmøte ble avholdt på Thon Hotel Vettre 29.03.2017

I perioden 2017 har styret hatt følgende sammensetning:
Leder: Ernst Alsaker
Nestleder: Line S. Taraldsen
Styremedlem: Cato I. Stoll
Styremedlem: Knut Dyre Haug
Styremedlem: Terje Larsen
Varamedlem: Charlotte Helleland
Varamedlem: Henning Hanevold

Kontroll/Revisjon: Anne-Gro Celand, Thomas Martinsen
Valgkomité: Jan Erik Fossnes, Kåre Møllerhagen og Tom Eilertsen

Sosialkomite: Jan Erik Fossnes, Kari Ferangen, Anne Gro Celand, Anne-Britt Wengen og Mariann Agdal.

I 2017 har Ernst Alsaker vært valgt styreleder. Line Støber Taraldsen har vært nestleder og webredaktør og redaktør for Vettre Vel posten. Cato I. Stoll har vært kasserer.
Knut Dyre Haug har vært veisjef med ansvar for drift av velveiene. Henning Hanevold og Charlotte Hellenand har arbeidet med problematikken knyttet til mulig kommunal opparbeidelse av L P Vettres vei og Strandveien.

Det ble avholdt 5 styremøter i 2017. Det har i tillegg vært løpende kommunikasjon på epost og telefon.

Velforeningens arbeidsområder i 2017 har vært som følger
* Interesseorgan for nærområdet for tiltak av felles interesse.
* Planlegging av veltomten i Åbyfaret
* Drift og vedlikehold av velveier
* Kommunal opparbeidelse av L P Vettres vei og Strandveien
* Formell høringsinstans for offentlige planer
* Informasjon til beboerne

Det ble i 2017 opprettet en komité for sosiale tiltak. Det ble gjennomført ølsmaking på Kråka i januar og en busstur med guiding i vår fremtidige storkommune i juni. Begge arrangementene var vellykkede med god deltagelse. Nyttårsarrangementet ble gjennomført i samarbeid med ”ildsjeler” fra styret og sosialkommite. Komiteen planlegger et rikholdig program for 2018.

Vellet har gitt Åby barnehage støtte til juletrefest. Videre støttet Vellet Vettre skoles ruskenaksjon med boller og brus og støtte til boller og saft ved Askerhallen 17. mai. Det ble også i 2017 gjennomført kvistinnsamling.

Når det gjelder gangbroen over Slemmestadveien og sikker skolevei, så har Vettre Vel støttet notatet som er forfattet av Finn Blakstad og oversendt Asker kommune. FAU Vettre skole har utarbeidet et omfattende og godt notat i forkant av at de har hatt møte med kommunen i januar 2018. Vettre Vel har gitt sin tilslutning til notatet.

Det har vært arbeidet med veltomten i Åbyfaret. Det er foretatt en kommunal påvisning av grensene. Styret har hatt møte med de nærmeste naboene og styrerepresentanter for Åbyfaret Sameie med utgangspunkt i skisseforslag til mulig opparbeidelse. Styret har fått en god innsikt i hva kostnadsnivået vil være for ulike alternativer og de muligheter det er for å søke støtte for opparbeidelse og innkjøp av utstyr. Basert på innspill fra møtene, så har vi i denne omgang landet på at det gjennomføres en opprydding av området som i dag fremstår som et ”villniss”. Det foretas felling av store trær og naboene har sagt seg villig til å foreta en opprydding. Tomten vil bli planert og det blir en minimal utrustning. Tiden vil vise hva det kan være aktuelt å gjennomføre.

Drift og vedlikehold av Velveier
I 2015 tok daværende styre i Vettre vel kontakt med kommunen om en mulig nedgradering av regulert veibredde fra Kiwi-butikken og ned til Strandveien. Forslaget gikk i hovedsak ut på å beholde veien slik den er nå, regulere inn møteplasser og lage fortau i Larsbakken. Forslaget ble ikke realitetsbehandlet idet noen beboere innen vellet kontaktet kommunen direkte med krav om å opprettholde gjeldende regulering (økt veibredde og utretting av svingene på jordet).

Kommunen har fremmet et forslag om å overta noen prioriterte velveier, basert på en liste kommunen selv har satt opp. For Vettre vel omfatter listen deler av L.P.Wettresvei og deler av Strandveien. Vellet arbeider for at ytterligere deler skal omfattes av overtakelsen.

Forutsetningen for overtakelse er at grunneierne avgir grunn til eksisterende vei samt grunn til eventuell regulert vei. Det forutsettes videre at vellene sørger for at disse avtalene kommer i stand, før kommunen vurderer kommunal overtakelse. Det er viktig å påpeke at dersom man ikke kommer frem til enighet om grunnavståelse, vil ikke kommunen overta veien. Vellet er i gang med dette arbeidet og vil orientere beboerne om status når dette arbeidet er ferdig.

Hva som kan skje med andre veier og velveier som ikke blir overtatt av kommunen i denne omgang vet vi ikke sikkert. Kommunen holder muligheten åpen for at de eventuelt kan overta enkelte private veier senere, men da vil kravet til overtakelse kunne omfatte både grunnavståelse og opparbeiding iht vedtatt regulering.

Her ser du et utdrag fra innstillingen om saken til kommunestyret:
Veier på prioriteringslisten (2017- listen), som ikke lykkes i grunnavståelse innen tidsfrist, kan overtas også etter avslutning av ordningen, men da må oppgradering foregå for egen innsats og finansiering. Veier kan for øvrig overtas i henhold til plan – og bygningsloven (gjelder regulerte veier som opparbeides i henhold til regulering).
Øvrige veier forblir private, og det bør vurderes forhold rundt dagens brøytetilskudd.

Det er derfor svært viktig at alle beboerne støtter vellet i sitt arbeid, slik at mest mulig av veiene faktisk overtas av kommunen.

Vellet benytter anledningen til å minne alle om at det er viktig, og faktisk lovpålagt, å sørge for at vegetasjon på egen tomt ikke er til hinder for trygg ferdsel. Dette gjelder enten veien er kommunal, privat eller er en velvei. Klipp gjerne trær og busker langs veien i løpet av vinteren slik at det ikke plutselig blir for tett når våren kommer – like overraskende i 2018 som alltid før.

Brøyting og strøing ble utført av Steinset Maskin som tidligere.

Økonomi
Foreløpig regnskap for vellets drift viser et overskudd på kr 249 879,- sammenlignet med et overskudd
på kr 762 494,- i 2016. Hovedårsaken til det gode driftsresultatet i 2016 var en engangskompensasjon
på kr 650 000 for avståelse av rettigheter i Vettre Torg.
Regnskapet for velveiene viser et overskudd på kr 18 399 mot et underskudd på kr 12 561 i 2016.
Samlet sett er det fortsatt en underdekning for perioden 2010 -2017 når det gjelder drift av velveiene.
Disponering av festeinntekter i 2016 og akkumulerte fondsavsetninger
Det er i 2017 innbetalt festeavgift med kr 381 170,-
I henhold til statuttene skal det redegjøres for bruk av midlene. Oppdatert redegjørelse finner du på
vettrevel.no. Det vil også bli opplyst om på årsmøtet.

Medlemssituasjonen
I 2017 har 209 husstander betalt frivillig medlemskontingent. Etter de nye reglene må kontingent være
innbetalt senest 31.12. for at den som betaler skal være stemmeberettiget på årsmøtet i det påfølgende
året.

Informasjon til beboerne
Vettre Vel Posten kom ut med 3 trykkede nummer i 2017, og 8 elektroniske.
Det er 146 mottagere som har valgt elektronisk utsendelse.